Tìm kiếm bất động sản mà bạn yêu thích

Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 507 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Cẩm Mỹ [slug] => huyen-cam-my [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 510 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Long Thành [slug] => huyen-long-thanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 511 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Nhơn Trạch [slug] => huyen-nhon-trach [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 516 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Tân Phú [slug] => huyen-tan-phu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 512 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Thống Nhất [slug] => huyen-thong-nhat [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 513 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Trảng Bom [slug] => huyen-trang-bom [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 514 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Vĩnh Cửu [slug] => huyen-vinh-cuu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 515 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Xuân Lộc [slug] => huyen-xuan-loc [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 508 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Định Quán [slug] => huyen-dinh-quan [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 506 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Biên Hòa [slug] => thanh-pho-bien-hoa [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 509 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Long Khánh [slug] => thanh-pho-long-khanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 533 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bảo Vinh [slug] => phuong-bao-vinh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 535 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bàu Sen [slug] => phuong-bau-sen [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 539 [parent_id] => 509 [title] => Phường Phú Bình [slug] => phuong-phu-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 540 [parent_id] => 509 [title] => Phường Suối Tre [slug] => phuong-suoi-tre [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 541 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân An [slug] => phuong-xuan-an [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 542 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Bình [slug] => phuong-xuan-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 543 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân hòa [slug] => phuong-xuan-hoa [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 544 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Lập [slug] => phuong-xuan-lap [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 545 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Tân [slug] => phuong-xuan-tan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 546 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Thanh [slug] => phuong-xuan-thanh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 547 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Trung [slug] => phuong-xuan-trung [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [11] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 532 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bảo Quang [slug] => xa-bao-quan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [12] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 536 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bàu Trâm [slug] => xa-bau-tram [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [13] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 537 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bình Lộc [slug] => xa-binh-loc [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [14] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 538 [parent_id] => 509 [title] => Xã Hàng Gòn [slug] => xa-hang-gon [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) )

Những thửa đất đáng mua nhất tại Đồng Nai

Bán đất Đồng Nai, bán đất sổ hồng riêng số 1 tại Đồng Nai - Website chuyên thông tin bán đất Đồng Nai, mua đất Đồng Nai, hiệu quả với những thông tin nhà đất mang lại giá trị đầu tư, lợi nhuận cao. Cập nhật thông tin bất động sản toàn tỉnh Đồng Nai, cập nhật mới nhất. Thông tin cập nhật liên tục, rõ ràng, chính xác.

MT nhựa 1008m2 có 20m MT, Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
MT nhựa 1008m2 có 20m MT, Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:1.2 Tỷ
2 MT 500m2 giá 1.2 tỷ cách nhựa 200m, Bảo Vinh B, Long Khánh
2 MT 500m2 giá 1.2 tỷ cách nhựa 200m, Bảo Vinh B, Long Khánh
Bảo Vinh B, Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:1.2 Tỷ
2MT nhựa 175m2 hẻm đường 09/04, p. Xuân Thanh, Long Khánh
2MT nhựa 175m2 hẻm đường 09/04, p. Xuân Thanh, Long Khánh
hẻm 09/04, Xuân Thanh, Long Khánh
Giá:1.9 Tỷ
5 x 26 = 130m2 Châu Văn Liêm, phường Xuân Thanh
5 x 26 = 130m2 Châu Văn Liêm, phường Xuân Thanh
Châu Văn Liêm, p. Xuân Thanh, Long Khánh
Giá:2.85 Tỷ
Nhà 155m2 chỉ 2.6 tỷ, Bảo vinh, Long Khánh
Nhà 155m2 chỉ 2.6 tỷ, Bảo vinh, Long Khánh
Ngã ba Ông Phúc, Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:2.6 Tỷ
153m2 cách Điểu Xiển 100m, Bàu Trâm, Long Khánh
153m2 cách Điểu Xiển 100m, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:899 Triệu
100m2 đường nhựa, ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, Long Khánh
100m2 đường nhựa, ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, Long Khánh
Ấp Đồi Rìu, Hàng Gòn, Long Khánh
Giá:850 Tỷ
142m2 giá 1.25 tỷ ấp 1, Bình lộc, Long Khánh
142m2 giá 1.25 tỷ ấp 1, Bình lộc, Long Khánh
Ấp 1 , Bình Lộc, Long Khánh
Giá:1.25 Triệu
1006m2 cách nhựa chỉ 150m, ấp 4, Bình Lộc, Long Khánh 
1006m2 cách nhựa chỉ 150m, ấp 4, Bình Lộc, Long Khánh 
Ấp 4, Bình Lộc, Long Khánh
Giá:1.25 Tỷ
2MT 1425m2 có nhà cấp 4,  ấp 2, Bình Lộc, Long Khánh
2MT 1425m2 có nhà cấp 4,  ấp 2, Bình Lộc, Long Khánh
Ấp 2, Bình Lộc, Long Khánh
Giá:3 Tỷ
501m2 QH đất ở, cạnh KCN Suối Tre, Long Khánh
501m2 QH đất ở, cạnh KCN Suối Tre, Long Khánh
Lê A, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:3.3 Tỷ
3MT 1000m2 QHđất ở,  nhựa Suối Chồn, Bàu Cối, Bảo Quang, Long Khánh
3MT 1000m2 QHđất ở,  nhựa Suối Chồn, Bàu Cối, Bảo Quang, Long Khánh
Nhựa Suối Chồn, Bàu Cối, Bảo Quang, Long Khánh
Giá:3.3 Tỷ
1038m2 có 24m MT, ấp 18 Gia Đình, Long Khánh, Đồng Nai
1038m2 có 24m MT, ấp 18 Gia Đình, Long Khánh, Đồng Nai
Ấp 18 Gia Đình, Bảo Quang, Long Khánh
Giá:1.5 Tỷ
1000m2 QH đất ở giá 1.75 tỷ, ấp Thọ An, Long Khánh, Đồng Nai
1000m2 QH đất ở giá 1.75 tỷ, ấp Thọ An, Long Khánh, Đồng Nai
Ấp Thọ An, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh
Giá:1.75 Tỷ
1000m2 có 19.6m MT, giá 1.3 tỷ, ấp Thọ An, Long Khánh
1000m2 có 19.6m MT, giá 1.3 tỷ, ấp Thọ An, Long Khánh
Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:1.3 Tỷ
1032m2 giá 1.2 tỷ  ấp 18 Gia Đình, Bảo Quang
1032m2 giá 1.2 tỷ  ấp 18 Gia Đình, Bảo Quang
Ấp 18 Gia Đình, Bảo Quang, Long Khánh
Giá:1.2 Tỷ
Đất từ 591m2 đến 665m2 gần khu công nghiệp, Bảo Vinh, Long Khánh 
Đất từ 591m2 đến 665m2 gần khu công nghiệp, Bảo Vinh, Long Khánh 
KP Suối Chồn, Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:1.79 Tỷ
500m2 MT nhựa Suối Chồn, Bảo Vinh, Long Khánh
500m2 MT nhựa Suối Chồn, Bảo Vinh, Long Khánh
KP Suối Chồn, Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:2.5 Tỷ
MT nhựa 1008m2 có 22m MT, Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh
MT nhựa 1008m2 có 22m MT, Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh
Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:1.8 Tỷ
10.665m2 có sẵn 300m2 thổ cư, xã Bảo Quang, Long Khánh
10.665m2 có sẵn 300m2 thổ cư, xã Bảo Quang, Long Khánh
Ấp Bàu Cối, Bảo Quang, Long Khánh
Giá:11.5 Tỷ
2681m2 giá 1.2 tỷ/ sào, ấp Đồi Rìu, Hàng Gòn
2681m2 giá 1.2 tỷ/ sào, ấp Đồi Rìu, Hàng Gòn
Ấp Đồi Rìu, Hàng Gòn, Long Khánh
Giá:3.2 Tỷ
3MT 1034m2 chỉ 1.3 tỷ, Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh
3MT 1034m2 chỉ 1.3 tỷ, Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh
Ấp Thọ An, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh
Giá:1.3 Tỷ
167m2 Đường Hồng Thập Tự, Xuân Bình, Long Khánh
167m2 Đường Hồng Thập Tự, Xuân Bình, Long Khánh
KP Phú Mỹ, Xuân Lập, Long Khánh
Giá:3 Tỷ

1 số điều cần lưu ý khi mua đất tại Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai nằm ở phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước, phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở vị trí trung tâm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là vùng kinh tế phát triển năng động nhất Việt nam.

Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chánh với 171 đơn vị xã, phường, thị trấn, gồm thành phố Biên Hòa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, thị xã Long Khánh và 9 huyện là Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Củu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Xuân lộc.

Diện tích tự nhiên Đồng Nai 5.907,1 km2, dân số khoảng 2,56 triệu người,.  trong đó: Dân số khu vực thành thị 33,23%, khu vực nông thôn 66,73%.

1) Tìm hiểu kỹ thông tin thị trường nhà đất Đồng Nai:

Mua ban dat Dong Nai đang là sản phẩm đang được quan tâm nhiều trên thị trường bất động sản đất nền nhưng thị trường các sôi động thì càng ẩn chứa nhiều rủi roc ho người mua. Việc tìm hiểu kĩ các thông tin trước khi quyết định mua 1 miếng đất, sẽ giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia đầu tư bất động sản hoặc để an cư lập nghiệp.

Việc quan trọng đầu tiên là người mua cần đầu tư thời gian và công sức tìm hiểu về thị trường bất động sản Đồng Nai. 

- Phân biệt loại đất: đất thổ cư, đất dịch vụ, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất rừng sản xuất…. Yếu tố này rất quan trọng vì mỗi loại đất mua sẽ có giá trị sử dụng khách nhau, dẫn đến giá thành cũng thay đổi theo.

- Xác định vị trí đất: Vị trí hiện hữu của đất có trùng khớp với vị trí trên bản đồ hay không? Để tránh mua nhầm thửa đất khác, để xác định vị trí thực tế của đát so với sổ thì có thể sử dụng phần mềm DNai.lis trên máy tính hoặc tải về điện thoại. Ngoài ra Ví trí đất là yếu tố đầu tiên quyết định giá thành của đất, đất gần trung tâm không, tiện ích xung quanh đầy đủ không, gần khu mua bán hay ngã ba, ngã tư đều tăng giá trị đất.

- Hướng đất: Nếu mua đầu tư thì chọn hướng đất thông dụng, nếu mua để ở thì chọn hướng đất phù hợp với mệnh năm sinh của mình. 

- Pháp Lý :Tìm hiểu mảnh đất sổ riêng hay sổ chung, đất có thuộc diện quy hoạch hay không, đất có thuộc diện tranh chấp hay không. Để xác định được phải liên hệ phòng tài nguyên môi trường khu vực xã, huyện, thành phố nơi miếng đất đó đang hiện hữu.

-  Đường đi của miếng đất cũng quyết định giá bán, đất đường lớn rộng rãi luôn được ưu tiên hơn là đất hẻm nhỏ, xe hơi không vào tới nơi. Quan trọng nhất là đường đi có hiện thị trên sổ và trên bản đồ quy hoạch không. Xác định rõ đất có lối đi chung hay riêng để hạn chế việc tranh chấp.

2) Chọn thời điểm thích hợp mua bán đất tại Đồng Nai:

Thời điểm có vai trò quan trọng trong việc quyết định tới giá đất cũng như mức độ lợi nhuận của người mua đất. Nếu khéo léo chọn được thời điểm thích hợp, người không những mua được đất với giá rẻ mà còn có cơ hội đầu tư sinh lời cao khi bán lại mảnh đất đó trong tương lai.

Qua quá trình tìm hiểu chúng tôi được biết, thời điểm hiện tại đang được coi là “thời điểm vàng” để mua đất Đồng Nai . Điều này được đúc kết bởi 2 lý do chính sau:

- Thứ nhất, nguồn cung đất nền khu vực này đang ở trong tình trạng khá dồi dào. Nếu quyết định mua đất nền tại đây thì người mua sẽ dễ dàng chọn lựa được cho mình một mảnh đất ưng ý, đáp ứng được mọi điều kiện đặt ra.

- Thứ 2, sân bay quốc tế Long Thành đang trong quá trình xây dựng. Nhiều người dự đoán, ngay sau khi sân bay khánh thành, giá đất nơi đây sẽ tăng đột biến. Nếu không tận dụng thời điểm này để mua đất thì chỉ trong vài thời tới, điều trên sẽ xảy ra và người mua sẽ phải mất thêm một khoản phí nữa cho việc này.

3) Thông tin về quy hoạch tại thị trường nhà đất Đồng Nai:

Hiện Đồng Nai là tỉnh thành đang phát triển, chính vì vậy có rất nhiều dự án lớn sẽ tập trung tại địa phương, khi mua đất tại Đồng Nai cần xác định rõ các dự án, và khu vực đang được quy hoạch.

Bạn nên tìm hiểu ngôi nhà, thửa đất định mua có đang nằm trong quy hoạch hay dự án nào hay không. Nếu chỉ nhìn hồ sơ, giấy tờ sổ đỏ, thậm chí khi đã tra cứu ở văn phòng công chứng (VPCC) thì bạn cũng không thể nắm hết thông tin nhà đất bạn đang định mua.

Người bán nhà hoặc người môi giới có thể không cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực, thậm chí có những trường hợp bản thân người bán cũng không biết được nhà, đất của mình nằm trong quy hoạch (do quy hoạch treo từ cách đây quá lâu).

Về nguyên tắc, bạn sẽ không được chuyển nhượng, mua bán nếu nhà, đất nằm trong quy hoạch. Nếu không có đầy đủ thông tin, bạn dễ gặp trường hợp làm hợp đồng công chứng, trả tiền xong mới phát hiện không thể làm thủ tục sang tên được.

Phương án lúc này là cần mang bản photo sổ đỏ đến bộ phận một cửa của UBND quận, huyện nơi có nhà, đất đó để hỏi thông tin. Sau đó, bộ phận một cửa hoặc là sẽ hướng dẫn và nhận hồ sơ của bạn, hoặc sẽ hướng dẫn bạn đến bộ phận phụ trách cung cấp cho bạn thông tin quy hoạch đó.

Phương hướng giải quyết này tùy thuộc cách quản lý của từng UBND, bởi có một số nơi còn lập riêng một bộ phận chuyên trả lời thông tin quy hoạch, dự án cho người dân.

4) Thông tin về tranh chấp nhà đất tại Đồng Nai:

Đối với những vụ tranh chấp lớn, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt thông tin bằng nhiều cách khác nhau như thăm hỏi địa phương, tìm kiếm thông tin trên internet, truyền hình, hoặc thậm chí thấy những thông tin tranh chấp đó trên cơ sở dữ liệu của VPCC.

Nhưng những tranh chấp nhỏ, tranh chấp “ngầm” thì rất khó thấy. Chẳng hạn, tranh chấp lối đi, hàng rào, đường thoát nước…với hàng xóm, hoặc có khi chỉ là “nhìn mặt thấy ghét”. Những loại tranh chấp này sẽ hơi khó tìm hiểu, cần chịu khó hỏi thông tin từ hàng xóm xung quanh căn nhà hay thửa đất bạn định mua. Ngoài ra, bạn cũng có thể hỏi UBND phường, xã nơi có đất thông tin về các tranh chấp này.

5) Thông tin vay nợ thế chấp nhà đất tại Đồng Nai:

Nếu thửa đất có sổ đỏ đã được thế chấp ngân hàng thì nhận biết bằng cách xem ở bìa 4 (hoặc bìa 3) của sổ đỏ sẽ thấy thông tin thế chấp, hoặc đính kèm 1 tờ giấy riêng ghi thông tin thế chấp, giữa tờ này và sổ đỏ có đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký đất đai. Trường hợp người bán muốn giấu thông tin thế chấp, họ sẽ gỡ tờ đó ra, khi quan sát sẽ thấy ở 1 góc, cạnh nào đó của sổ đỏ chỉ có 1 nửa dấu giáp lai, trường hợp này tuy hiếm nhưng không phải không có.

Ngoài ra, thông tin về thế chấp ngân hàng cũng có thể tra cứu được ở các VPCC thông qua bản photo sổ đỏ, thông thường việc tra cứu này là miễn phí. Tuy nhiên, những trường hợp có thể tra cứu là hình thức thế chấp qua ngân hàng, nếu thế chấp cho cá nhân hoặc các tổ chức cho vay “nóng”, vay “lãi cao” thì việc truy tìm nguồn gốc đất sẽ rất khó khăn.

Trên thực tế, việc dùng sổ đỏ thế chấp để vay nóng, vay lãi cao cho dù có hiệu lực hay vô hiệu cũng đều ảnh hưởng lớn đến việc mua và sử dụng nhà, đất. Đặc biệt là khi người bán không chỉ thế chấp ở một nơi mà có thể là nhiều nơi. Vì vậy, bạn cũng nên lưu ý điều này.

6) Tìm hiểu thông tin người bán, người mua nhà đất tại Đồng Nai:

Nếu người bán là chính chủ, ngoài việc tìm hiểu các thông tin liên quan đến thế chấp hay tranh chấp, khi bạn tiếp xúc và trao đổi sẽ cảm nhận được độ đáng tin cậy và trung thực của họ. Nếu đánh giá đúng về tính cách và bản chất của người bán, điều này sẽ giúp ích cho bạn trong việc trả giá nhiều hơn là đánh giá tính pháp lý.

Nếu người bán hoặc người mua là một môi giới, là người trung gian giao dịch sản phẩm với bạn, bạn cũng không cần quá quan trọng việc người trung gian môi giới đó là cá nhân hay nhân viên của công ty bất động sản. Nhiều cá nhân môi giới mát tay và có chi phí thấp hơn công ty bất động sản. Hơn nữa, công ty bất động sản dù sao cũng là một pháp nhân nên có thể giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn.

Ngoài ra, nếu được nên tìm hiểu thông tin đời sống cá nhân người bán hoặc người mua, có thể từ vợ, chồng, con, người thân của họ hoặc hỏi những người hàng xóm,…Việc này có thể giúp hạn chế rủi ro, nhưng phần lớn tùy thuộc vào sự nhạy bén và một chút may mắn của bạn nữa.

7) Chuẩn bị giấy tờ công chứng khi mua bán nhà đất tại Đồng Nai:

Thông thường, việc tìm VPCC sẽ do một bên đảm nhận, theo thỏa thuận trước của các bên. Khi đã chọn được VPCC, bạn có thể đến trực tiếp hoặc nếu không có thời gian thì gọi điện thoại để tư vấn và tham khảo về hướng dẫn các giấy tờ cần chuẩn bị nhằm thực hiện giao dịch mua, bán.

Khi ký hợp đồng công chứng, các VPCC sẽ kiểm tra toàn bộ giấy tờ gốc của các bên. Như vậy, các bên cũng có thể yên tâm khi có các công chứng viên trợ giúp việc kiểm tra giấy tờ thật, giả.
Các giấy tờ cần thiết cho thủ tục mua bán nhà, đất gồm:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ),

- Thông báo nộp lệ phí trước bạ,

- CMND và hộ khẩu của bên bán,

- Giấy đăng ký kết hôn của bên bán hoặc giấy xác nhận độc thân hoặc văn bản thỏa thuận tài sản riêng – chung của vợ chồng,

- CMND và hộ khẩu của bên mua.

- Các giấy tờ cần thiết cho thủ tục sang tên sổ đỏ gồm:

- 02 bản sao hộ khẩu và CMND của vợ chồng bên chuyển nhượng và bện nhận chuyển nhượng,

- 02 bản sao giấy đăng ký kết hôn kết hôn khi đã có gia đình hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi chưa có gia đình của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng,

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao và bản chính để đối chiếu) của bên chuyển nhượng.

Sau khi chuẩn bị xong các loại giấy tờ trên, bạn có thể mang trước một bộ các giấy tờ photo đến VPCC để kiểm tra và tư vấn thêm nếu cần sửa hay bổ sung.

Sau khi VPCC thông báo giấy tờ đầy đủ và hợp pháp, lúc này, bạn có thể hẹn ngày ký hợp đồng công chứng.

7) Ký hợp đồng, giao tiền, giao giấy tờ và sổ đỏ gốc khi mua bán nhà đất tại Đồng Nai:

Hai bên đến VPCC ký và công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng. Sau khi ký xong thì về lý thuyết, giao dịch đã hoàn thành và có hiệu lực. Tuy nhiên trên thực tế, lúc này đa số bên mua vẫn chưa giao tiền, bên bán vẫn chưa giao giấy tờ sổ đỏ gốc.

Hợp đồng công chứng là căn cứ pháp lý có hiệu lực và quan trọng nhất đối với một giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất, đồng thời cũng là một trong các loại giấy tờ chính để làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Vì vậy, các bên cần phải thận trọng khi giao nhận hợp đồng công chứng khi chưa giao tiền hay giấy tờ sổ đỏ gốc. Trường hợp này bạn có thể tham khảo một số cách sau:

Mỗi bên lấy đủ số bản hợp đồng cho mình nhưng chưa giao tiền và giấy tờ sổ đỏ gốc;

Nhờ VPCC giữ hợp đồng cho đến khi giao tiền, giao giấy tờ xong thì hai bên cùng qua VPCC lấy hợp đồng công chứng;

Sau khi đã thỏa thuận được cách giao hợp đồng công chứng, hai bên cùng nhau ra ngân hàng để bên mua giao tiền và gửi vào tài khoản ngân hàng do bên bán lựa chọn. Đồng thời bên bán nhận tiền và giao sổ đỏ bản gốc cùng các giấy tờ cần thiết cho bên mua.

8) Sang tên sổ đỏ khi mua bán nhà đất tại Đồng Nai:

Việc sang tên trên VPCC sẽ mang lại một số lợi ích như thủ tục pháp lý được tinh giản, đỡ rườm rà trong khâu bổ sung các giấy tờ còn thiếu bởi tất cả các giấy tờ đã có sẵn ở đó. Hơn nữa, VPCC cũng nắm rõ bạn cần những giấy tờ loại gì và số lượng bản sao cần thiết cho các thủ tục.

Ngoài ra, VPCC còn có khả năng liên hệ với các văn phòng đăng ký đất đai một cách dễ dàng và thuận tiện hơn những nơi khác. Đồng thời, chi phí sang tên cũng sẽ thấp hơn khi bạn làm ở những nơi khác (chẳng hạn như luật sư). Có một số VPCC cũng hợp tác với các luật sư và văn phòng luật sư, vậy nên nhiều trường hợp cũng không khác gì việc bạn thuê dịch vụ của luật sư.

Có một trường hợp đặc biệt nhưng khá phổ biến hiện nay, đó là bạn mua nhà đang bị thế chấp và bạn sẽ phải dùng một phần trong số tiền mua nhà để giải chấp với ngân hàng trước, sau đó mới làm hợp đồng mua bán, chuyển nhượng công chứng chính thức.

Với trường hợp này, ngoài hợp đồng đặt cọc (tùy theo thỏa thuận của các bên), bạn cũng có thể yêu cầu người bán lập hợp đồng hứa bán, hứa chuyển nhượng. Một số VPCC có thể đồng ý công chứng loại hợp đồng này.

9) Tóm tắt các bước tiến hành khi mua đất tại Đồng Nai:

- Kiểm tra kĩ càng về mặt pháp lý, sổ hồng của đất là giấy tờ thật hay giả, số hiệu của sổ khi đi tra trên phòng tài nguyên môi trường có thông tin xác thực không.

- Đất có tranh chấp, sở hữu chung hay riêng cũng xác định tại phòng tài nguyên môi trường.

- Kiểm tra thông tin trên sổ người đứng tên chủ sở hữu, đối chiếu với chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu có trùng khớp thông tin không.

- Giấy cọc phải ghi rõ chính xác thông tin thửa đất về kích thước, vị trí, tiến độ thanh toán, hợp đồng mua bán tốt nhất nên tiến hành tại văn phòng công chứng.

- Trong quá trình giao dịch nên sử dụng tiền mặt, ghi rõ giá trị mua bán, nếu được nên tiến hành mua bán tại ngân hàng.

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục khai báo thuế, để hoàn tất thủ tục mua bán, sang tên.

Trên đây là những thông tin hữu ích giúp quý khách hàng cân nhắc khi chọn lựa mua bán đất tại khu vực Đồng Nai.

Chi tiết giá đất Đồng Nai mới nhất: https://bandatdongnai.vn/


MUA BÁN ĐẤT TẠI ĐỒNG NAI

Bán đất Đồng Nai là đội ngũ uy tín về phân tích, đánh giá, cập nhật báng giá đất tại Đồng Nai, chuyên phân phối mua bán đất giá 100 triệu đến 300 triệu phù hợp để đầu tư, trở thành đối tác tin cậy của nhiều khách hàng.

Đang triển khai: Ban Dat Long Khanh