Tìm kiếm bất động sản mà bạn yêu thích

Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 507 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Cẩm Mỹ [slug] => huyen-cam-my [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 510 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Long Thành [slug] => huyen-long-thanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 511 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Nhơn Trạch [slug] => huyen-nhon-trach [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 516 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Tân Phú [slug] => huyen-tan-phu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 512 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Thống Nhất [slug] => huyen-thong-nhat [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 513 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Trảng Bom [slug] => huyen-trang-bom [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 514 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Vĩnh Cửu [slug] => huyen-vinh-cuu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 515 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Xuân Lộc [slug] => huyen-xuan-loc [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 508 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Định Quán [slug] => huyen-dinh-quan [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 506 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Biên Hòa [slug] => thanh-pho-bien-hoa [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 509 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Long Khánh [slug] => thanh-pho-long-khanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 533 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bảo Vinh [slug] => phuong-bao-vinh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 535 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bàu Sen [slug] => phuong-bau-sen [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 539 [parent_id] => 509 [title] => Phường Phú Bình [slug] => phuong-phu-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 540 [parent_id] => 509 [title] => Phường Suối Tre [slug] => phuong-suoi-tre [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 541 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân An [slug] => phuong-xuan-an [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 542 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Bình [slug] => phuong-xuan-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 543 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân hòa [slug] => phuong-xuan-hoa [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 544 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Lập [slug] => phuong-xuan-lap [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 545 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Tân [slug] => phuong-xuan-tan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 546 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Thanh [slug] => phuong-xuan-thanh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 547 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Trung [slug] => phuong-xuan-trung [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [11] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 532 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bảo Quang [slug] => xa-bao-quan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [12] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 536 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bàu Trâm [slug] => xa-bau-tram [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [13] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 537 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bình Lộc [slug] => xa-binh-loc [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [14] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 538 [parent_id] => 509 [title] => Xã Hàng Gòn [slug] => xa-hang-gon [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) )

Bán đất tại Thành phố Biên Hòa Đồng Nai

100m2 giá 1.05 tỷ ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
100m2 giá 1.05 tỷ ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.05 Tỷ
Nhà 52m2 giá 1.15 tỷ hẻm đường số 1, Bàu Trâm, Long Khánh
Nhà 52m2 giá 1.15 tỷ hẻm đường số 1, Bàu Trâm, Long Khánh
Ấp 2, Bình Lộc, Long Khánh
Giá:1.15 Tỷ
Đất 2MT 558m2 QH đất ở , Xuân Lập, Long Khánh
Đất 2MT 558m2 QH đất ở , Xuân Lập, Long Khánh
KP Phú Mỹ, Xuân Lập, Long Khánh
Giá:2.1 Tỷ
124 m2 KP Trung tâm Xuân Lập, Long Khánh
124 m2 KP Trung tâm Xuân Lập, Long Khánh
KP Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh
Giá:2.4 Tỷ
Có nhà 973m2 có 100m2 thổ Cây Da, Bình Lộc, Long Khánh
Có nhà 973m2 có 100m2 thổ Cây Da, Bình Lộc, Long Khánh
Ấp Cây Da, Bình Lộc, Long Khánh
Giá:2.1 Tỷ
MT nhựa 118m2 thổ cư, KP Tân Thủy, Bàu Sen, Long Khánh
MT nhựa 118m2 thổ cư, KP Tân Thủy, Bàu Sen, Long Khánh
KP Tân Thủy, Bàu Sen, Long Khánh
Giá:1.65 Tỷ
2MT 1041m2 có 34m MT đường số 5, Bàu Trâm, Long Khánh
2MT 1041m2 có 34m MT đường số 5, Bàu Trâm, Long Khánh
Đường số 5, Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:4.2 Tỷ
2578m2 có2 MT, ấp Cây Da, Bình Lộc, Long Khánh, Đồng Nai Đã bán
2578m2 có2 MT, ấp Cây Da, Bình Lộc, Long Khánh, Đồng Nai
Ấp Cây Da, Bình Lộc, Long Khánh
Giá:4.1 Tỷ
1147m2 có 24m mặt tiền, ấp Thọ An, xã Bảo Quang, Long Khánh Đã bán
1147m2 có 24m mặt tiền, ấp Thọ An, xã Bảo Quang, Long Khánh
Ấp Thọ An, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh
Giá:870 Triệu
Bán đất KP4 phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai 240m2 Đã bán
Bán đất KP4 phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai 240m2
KP4 phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Giá:1.98 Tỷ
Bán đất phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai 105m2 Đã bán
Bán đất phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai 105m2
P.Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Giá:1.25 Tỷ
Bán đất phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai 64m2 Đã bán
Bán đất phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai 64m2
phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Giá:1.59 Tỷ
Bán đất phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai 4.5m x 18m Đã bán
Bán đất phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai 4.5m x 18m
phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
Giá:3.8 Tỷ
Bán đất phường An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai DT 4,6m x 27m Đã bán
Bán đất phường An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai DT 4,6m x 27m
phường An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Giá:990 Triệu
Bán đất phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa 444m2 Đã bán
Bán đất phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa 444m2
P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Giá:2.1 Tỷ
Bán đất KP3 phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa 68m2 Đã bán
Bán đất KP3 phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa 68m2
KP3 P.Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Giá:1.37 Tỷ
Bán đất phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa 120m2 Đã bán
Bán đất phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa 120m2
phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Giá:1.39 Tỷ
Bán đất xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai 350m2 Đã bán
Bán đất xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai 350m2
xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai
Giá:390 Triệu
Bán đất Phường Tam Phước, mặt tiền đường 60m Đã bán
Bán đất Phường Tam Phước, mặt tiền đường 60m
Phường Tam Phước, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Giá:15 Tỷ

1 số điều cần chú ý khi mua đất tại thành phố Biên Hòa

1)    Giới Thiệu chung về thành phố Biên Hòa

Biên Hòa là thành phố đô thị loại 1, là 1 vùng đất có tiềm năng phát triển kinh tế và dịch vụ. Hiện nay khoảng cách giữ Biên Hòa và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng được thu hẹp nhờ việc triển khai các công trình giao thông đô thị. 

Từ Việc thành phố Hồ Chí Minh quỹ đất ngày càng thu hẹp, chính vì vậy Biên Hòa trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho mục đích an cư lạc nghiệp hoặc đầu tư bất động sản.

Cập nhật: Giá đất Đồng Nai

TP.Biên Hòa cũng là địa phương có tốc độ gia tăng dân số hằng năm đứng đầu trên địa bàn tỉnh. Theo tính toán, trong khoảng gần 10 năm qua, dân số của TP.Biên Hòa tăng bình quân hơn 30 ngàn người/năm. Dân số tăng nhanh khiến mật độ dân số trên địa bàn TP.Biên Hòa cũng thuộc nhóm cao trong số các đô thị lớn trên cả nước. Hiện nay, mật độ dân số bình quân của TP.Biên Hòa đạt hơn 4 ngàn người/km2, cao nhất cả tỉnh.

Kinh tế phát triển với nhiều khu công nghiệp đóng chân trên địa bàn được cho là nguyên nhân chính khiến quy mô dân số của TP.Biên Hòa gia tăng nhanh trong những năm qua.

Trên thực tế, trước đây, dân số chủ yếu tăng nhanh tại các phường nội ô do có hạ tầng phát triển, thu hút người dân đến sinh sống, làm việc. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi có thêm các khu công nghiệp mới được thành lập, các phường ngoại ô cũng có tốc độ gia tăng dân số rất nhanh. Trong đó, chủ yếu là lượng công nhân ngoại tỉnh đến sinh sống để làm việc tại các khu công nghiệp.

Vì những yếu tố trên thành phố Biên Hòa có nhu cầu nhà ở rất lớn, là 1 thị trường màu mỡ để phát triển các loại hình bất động sản.

Chính vì vậy những năm gần đây, giá bất động sản tại khu vực Biên Hòa không ngừng tăng trưởng, nhiều khu vực có giá nhà đất tăng 50% lợi nhuận chỉ sau 1 năm.

2)    Giai đoạn tìm hiểu thông tin mua đất tại thành phố Biên Hòa

Phân biệt loại đất: đất thổ cư, đất dịch vụ, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất rừng sản xuất…. Yếu tố này rất quan trọng vì mỗi loại đất mua sẽ có giá trị sử dụng khách nhau, dẫn đến giá thành cũng thay đổi theo.

Xác định vị trí đất: Vị trí hiện hữu của đất có trùng khớp với vị trí trên bản đồ hay không? Để tránh mua nhầm thửa đất khác, để xác định vị trí thực tế của đát so với sổ thì có thể sử dụng phần mềm DNai.lis trên máy tính hoặc tải về điện thoại. Ngoài ra Ví trí đất là yếu tố đầu tiên quyết định giá thành của đất, đất gần trung tâm không, tiện ích xung quanh đầy đủ không, gần khu mua bán hay ngã ba, ngã tư đều tăng giá trị đất.

Hướng đất: Nếu mua đầu tư thì chọn hướng đất thông dụng, nếu mua để ở thì chọn hướng đất phù hợp với mệnh năm sinh của mình. 

Pháp Lý :Tìm hiểu mảnh đất sổ riêng hay sổ chung, đất có thuộc diện quy hoạch hay không, đất có thuộc diện tranh chấp hay không. Để xác định được phải liên hệ phòng tài nguyên môi trường khu vực xã, huyện, thành phố nơi miếng đất đó đang hiện hữu.

Đường đi của miếng đất cũng quyết định giá bán, đất đường lớn rộng rãi luôn được ưu tiên hơn là đất hẻm nhỏ, xe hơi không vào tới nơi. Quan trọng nhất là đường đi có hiện thị trên sổ và trên bản đồ quy hoạch không. Xác định rõ đất có lối đi chung hay riêng để hạn chế việc tranh chấp.

3)    Các bước tiến hành khi mua đất tại thành phố Biên Hòa

Cập nhật thông tin đầy đủ về giá đất Đồng Nai tại : https://bandatdongnai.vn/


MUA BÁN ĐẤT TẠI ĐỒNG NAI

Bán đất Đồng Nai là đội ngũ uy tín về phân tích, đánh giá, cập nhật báng giá đất tại Đồng Nai, chuyên phân phối mua bán đất giá 100 triệu đến 300 triệu phù hợp để đầu tư, trở thành đối tác tin cậy của nhiều khách hàng.

Đang triển khai: Ban Dat Long Khanh