Tìm kiếm bất động sản mà bạn yêu thích

Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 507 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Cẩm Mỹ [slug] => huyen-cam-my [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 510 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Long Thành [slug] => huyen-long-thanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 511 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Nhơn Trạch [slug] => huyen-nhon-trach [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 516 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Tân Phú [slug] => huyen-tan-phu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 512 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Thống Nhất [slug] => huyen-thong-nhat [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 513 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Trảng Bom [slug] => huyen-trang-bom [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 514 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Vĩnh Cửu [slug] => huyen-vinh-cuu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 515 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Xuân Lộc [slug] => huyen-xuan-loc [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 508 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Định Quán [slug] => huyen-dinh-quan [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 506 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Biên Hòa [slug] => thanh-pho-bien-hoa [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 509 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Long Khánh [slug] => thanh-pho-long-khanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 533 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bảo Vinh [slug] => phuong-bao-vinh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 535 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bàu Sen [slug] => phuong-bau-sen [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 539 [parent_id] => 509 [title] => Phường Phú Bình [slug] => phuong-phu-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 540 [parent_id] => 509 [title] => Phường Suối Tre [slug] => phuong-suoi-tre [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 541 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân An [slug] => phuong-xuan-an [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 542 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Bình [slug] => phuong-xuan-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 543 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân hòa [slug] => phuong-xuan-hoa [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 544 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Lập [slug] => phuong-xuan-lap [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 545 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Tân [slug] => phuong-xuan-tan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 546 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Thanh [slug] => phuong-xuan-thanh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 547 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Trung [slug] => phuong-xuan-trung [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [11] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 532 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bảo Quang [slug] => xa-bao-quan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [12] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 536 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bàu Trâm [slug] => xa-bau-tram [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [13] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 537 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bình Lộc [slug] => xa-binh-loc [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [14] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 538 [parent_id] => 509 [title] => Xã Hàng Gòn [slug] => xa-hang-gon [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) )

Bán đất Long Khánh Đồng Nai giá rẻ, sổ hồng chính chủ

Mua bán đất Long Khánh theo diện tích, giá bán, địa điểm, hướng, đầy đủ, cập nhật nhất.

2 MT 500m2 giá 1.2 tỷ cách nhựa 200m, Bảo Vinh B, Long Khánh
2 MT 500m2 giá 1.2 tỷ cách nhựa 200m, Bảo Vinh B, Long Khánh
Bảo Vinh B, Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:1.2 Tỷ
Nhà 2MT 7x14=98m2, DTXD 117m2, Giá 2.25 tỷ P. Bảo Vinh, Long Khánh
Nhà 2MT 7x14=98m2, DTXD 117m2, Giá 2.25 tỷ P. Bảo Vinh, Long Khánh
KP Suối Chồn, Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:2.25 Tỷ
2MT nhựa 175m2 hẻm đường 09/04, p. Xuân Thanh, Long Khánh
2MT nhựa 175m2 hẻm đường 09/04, p. Xuân Thanh, Long Khánh
hẻm 09/04, Xuân Thanh, Long Khánh
Giá:1.9 Tỷ
5 x 26 = 130m2 Châu Văn Liêm, phường Xuân Thanh
5 x 26 = 130m2 Châu Văn Liêm, phường Xuân Thanh
Châu Văn Liêm, p. Xuân Thanh, Long Khánh
Giá:2.85 Tỷ
Nhà 155m2 chỉ 2.6 tỷ, Bảo vinh, Long Khánh
Nhà 155m2 chỉ 2.6 tỷ, Bảo vinh, Long Khánh
Ngã ba Ông Phúc, Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:2.6 Tỷ
153m2 cách Điểu Xiển 100m, Bàu Trâm, Long Khánh
153m2 cách Điểu Xiển 100m, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:899 Triệu
100m2 đường nhựa, ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, Long Khánh
100m2 đường nhựa, ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, Long Khánh
Ấp Đồi Rìu, Hàng Gòn, Long Khánh
Giá:850 Tỷ
142m2 giá 1.25 tỷ ấp 1, Bình lộc, Long Khánh
142m2 giá 1.25 tỷ ấp 1, Bình lộc, Long Khánh
Ấp 1 , Bình Lộc, Long Khánh
Giá:1.25 Triệu
1006m2 cách nhựa chỉ 150m, ấp 4, Bình Lộc, Long Khánh 
1006m2 cách nhựa chỉ 150m, ấp 4, Bình Lộc, Long Khánh 
Ấp 4, Bình Lộc, Long Khánh
Giá:1.25 Tỷ
2MT 1425m2 có nhà cấp 4,  ấp 2, Bình Lộc, Long Khánh
2MT 1425m2 có nhà cấp 4,  ấp 2, Bình Lộc, Long Khánh
Ấp 2, Bình Lộc, Long Khánh
Giá:3 Tỷ
501m2 QH đất ở, cạnh KCN Suối Tre, Long Khánh
501m2 QH đất ở, cạnh KCN Suối Tre, Long Khánh
Lê A, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:3.3 Tỷ
3MT 1000m2 QHđất ở,  nhựa Suối Chồn, Bàu Cối, Bảo Quang, Long Khánh
3MT 1000m2 QHđất ở,  nhựa Suối Chồn, Bàu Cối, Bảo Quang, Long Khánh
Nhựa Suối Chồn, Bàu Cối, Bảo Quang, Long Khánh
Giá:3.3 Tỷ
1038m2 có 24m MT, ấp 18 Gia Đình, Long Khánh, Đồng Nai
1038m2 có 24m MT, ấp 18 Gia Đình, Long Khánh, Đồng Nai
Ấp 18 Gia Đình, Bảo Quang, Long Khánh
Giá:1.5 Tỷ
1000m2 QH đất ở giá 1.75 tỷ, ấp Thọ An, Long Khánh, Đồng Nai
1000m2 QH đất ở giá 1.75 tỷ, ấp Thọ An, Long Khánh, Đồng Nai
Ấp Thọ An, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh
Giá:1.75 Tỷ
1000m2 có 19.6m MT, giá 1.3 tỷ, ấp Thọ An, Long Khánh
1000m2 có 19.6m MT, giá 1.3 tỷ, ấp Thọ An, Long Khánh
Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:1.3 Tỷ
1032m2 giá 1.2 tỷ  ấp 18 Gia Đình, Bảo Quang
1032m2 giá 1.2 tỷ  ấp 18 Gia Đình, Bảo Quang
Ấp 18 Gia Đình, Bảo Quang, Long Khánh
Giá:1.2 Tỷ
Đất từ 591m2 đến 665m2 gần khu công nghiệp, Bảo Vinh, Long Khánh 
Đất từ 591m2 đến 665m2 gần khu công nghiệp, Bảo Vinh, Long Khánh 
KP Suối Chồn, Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:1.79 Tỷ
500m2 MT nhựa Suối Chồn, Bảo Vinh, Long Khánh
500m2 MT nhựa Suối Chồn, Bảo Vinh, Long Khánh
KP Suối Chồn, Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:2.5 Tỷ
MT nhựa 1008m2 có 22m MT, Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh
MT nhựa 1008m2 có 22m MT, Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh
Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:1.8 Tỷ
10.665m2 có sẵn 300m2 thổ cư, xã Bảo Quang, Long Khánh
10.665m2 có sẵn 300m2 thổ cư, xã Bảo Quang, Long Khánh
Ấp Bàu Cối, Bảo Quang, Long Khánh
Giá:11.5 Tỷ
2681m2 giá 1.2 tỷ/ sào, ấp Đồi Rìu, Hàng Gòn
2681m2 giá 1.2 tỷ/ sào, ấp Đồi Rìu, Hàng Gòn
Ấp Đồi Rìu, Hàng Gòn, Long Khánh
Giá:3.2 Tỷ
3MT 1034m2 chỉ 1.3 tỷ, Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh
3MT 1034m2 chỉ 1.3 tỷ, Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh
Ấp Thọ An, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh
Giá:1.3 Tỷ
167m2 Đường Hồng Thập Tự, Xuân Bình, Long Khánh
167m2 Đường Hồng Thập Tự, Xuân Bình, Long Khánh
KP Phú Mỹ, Xuân Lập, Long Khánh
Giá:3 Tỷ

Được quy hoạch và trên đà hoàn thành. Và trong bài viết này chúng tôi sẽ tiến hành phân tích sức nóng của thị trường bất động sản Long Khánh cũng như mức giá cụ thể của từng khu vực hiện nay cập nhật giá bán đất long khánh tại tất cả các phường. Bạn hãy cùng tham khảo nhé.

Tổng quan thành phố Long Khánh

Thị trường Nhà Đất Long Khánh, Đồng Nai

bất động sản long khánh

Từ năm 2019 Thị Xã Long Khánh chính thức được lên Thành Phố Long Khánh trực thuộc tỉnh Đồng Nai.

Gồm có 15 phường và xã gồm:  Phường Xuân Thanh , Phường Xuân Trung, Phường Xuân Bình , Phường Phú Bình , Phường Xuân Hòa , Phường Xuân An , Phường Bảo vinh , Phường Xuân Lập , Phường Suối tre , Phường Xuân Tân , Phường Bàu Sen ,Xã Bảo Quang , Xã Bình Lộc , Xã bàu Trâm , Xã Hàng gòn 

Cũng chính từ lúc đó chúng ta thấy rõ được sự hồi sinh, trở mình và tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường bất động sản Long Khánh nơi đây.

Xét về toàn cảnh cơ sở hạ tầng trong năm 2019 và năm 2020 thì không có thay đổi gì nhiều.

Tuy nhiên giá nhà bán ở long khánh tăng lên gấp 2, gấp 3 lần so với những tháng đầu năm. Vậy những lý do gì khiến cho thị trường nhà đất của Long Khánh trở nên hót đến vậy?

Vị Trí Bất Động Sản Ở Tp Long Khánh

Thành Phố Long khánh là địa chỉ được hưởng lợi nhiều nhất trong quá trình quy hoạch đồng bộ của cơ sở hạ tầng khu vực phía nam. Vị Trí Long Khánh sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất của Đồng Nai, không chỉ nằm ngay sát đường cao tốc HCM – Dầu Giây – Long Thành mà nơi đây còn có nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua. Chưa hết việc quy hoạch và xây dựng sân bay long thành chính là đòn bẩy giúp cho giá nhà bán ở Thành Phố Long Khánh bật lên nhanh hơn.

nhà đất long khánh

Ngoài ra Nhà Đất Long Khánh cũng có những bước chuyển biến tích cực như:

Hình thành nhiều công ty môi giới bán đất long khánh làm thị trường sôi động hơn do khu vực tp hcm đang khan dự án bất động sản các công ty nhà đất chú ý khu vực vùng ven để đầu tư như : Đồng nai , binh dương , bình phước , long an… .

Khu công nghiệp Long Khánh đã tiến hành mở rộng lên đến hơn 50 ha tại Bình Lộc.

Với những chuyển biến tích cực từ cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý, quy hoạch thành phố long khánh… đã khiến cho mức giá bán nhà ở Tp Long khánh tăng lên chóng mặt. Vậy mức bất động sản giá cụ thể của từng khu vực tại Long khánh như thế nào? Bạn hãy đọc tiếp bài viết dưới đây nhé.

Có nên đầu tư mua bán đất Long Khánh Đồng Nai

Bất động sản Long Khánh đang trở thành tâm điểm của nhà đất Đồng Nai ở phía Nam. Liên tục tăng giá với tỷ lệ cao, Long Khánh trở thành "miền đất hứa" với nhiều nhà đầu tư.

Bước sang đầu năm 2020, nhà đất Long Khánh tiếp tục được xem là một trong những tâm điểm của bất động sản Đồng Nai cùng với những khu vực như: nhà đất Long Thành, nhà đất Trảng Bom và nhà đất Nhơn Trạch.

Mặc dù, chịu tác động không nhỏ của dịch bệnh, nhưng bất động sản Long Khánh vẫn tiếp tục thể hiện được tiềm năng ngay sau khi thị trường bắt đầu hồi phục từ đầu tháng 5/2020.

Vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển khả quan, xu hướng đầu tư vào hầu hết các loại hình bất động sản tại Long Khánh vẫn được xem là lựa chọn thích hợp.

Nhiều dự án quy mô nhắm vào Long Khánh

Trước sức hút của thị trường đất nền Đồng Nai và những tiềm năng nổi trội và sự thuận lợi về vị trí địa lý của huyện Long Khánh. Thành phố phía Đông này đang là điểm đến của hàng loạt dự án quy mô lớn và được đánh giá rất cao về chất lượng.

Nếu như thời điểm trước năm 2019, Long Khánh hầu hết chỉ tập trung vào nhà đất tự do, thì gần 2 năm trở lại đây dự án đất nền Long Khánh có dấu hiệu khả quan. Hiện có một số dự án nổi trội như:

Dự kiến trong giai đoạn 2020 - 2024, Tp. Long Khánh sẽ có thêm khoảng 5 dự án mới với nhiều loại hình bất động sản khác nhau.

Giá đất Long Khánh liên tục xác lập "kỷ lục"

Sau khi Long Khánh được lên thành phố cùng với sự đồng bộ cơ sở hạ tầng, giá đất bắt đầu có xu hướng tăng nhanh. Theo bảng giá đất huyện Long Khánh năm 2020 cho thấy, giá đất đã có sự chênh lệch đáng kể. So với đầu năm 2019, giá đất đã tăng hơn 25%, nhiều khu vực giao động ở mức 28 - 30%.

Điểm đáng chú ý của bất động sản Long Khánh là không chỉ riêng đất thổ cư mà đất vườn Long Khánh đang khiến nhiều người choáng ngợp. Nếu như cuối năm 2017 giá đất nông nghiệp được người dân chuyển nhượng chỉ từ 1 - 2 tỷ đồng/ha tùy vào vị trí gần đường lớn. Nhưng hiện nay giá đã lên đến 8 - 12 tỷ đồng/ha.

Mặt bằng giá đất ở Long Khánh đang giao động ở mức 5 - 12 triệu/m2. Đất ở các tuyến đường trọng điểm và khu trung tâm được bán với giá giao động từ 15 - 22 triệu/m2, các điểm nóng lên đến trên 25 triệu/m2.

Từ những yếu tố vừa nêu trên không thể nào phủ nhận được sức hấp dẫn của bất động sản Long Khánh và vị trí của khu vực này đối với nhà đất Đồng Nai.

Mua bán đất Long Khánh Đồng Nai cần lưu ý những thông tin nào?

Với nhiều người, việc mua một khu đất đã có sổ đỏ là hoàn toàn có thể yên tâm. Song trên thực tế, đôi khi sổ đỏ chỉ là mảnh giấy màu đỏ! Vấn đề quan trọng không kém là thửa đất đó có khớp với bản vẽ trên giấy tờ hay không. Việc này cần phải đến tận nơi kiểm tra mới có thể xác định chính xác.

Thông tin về quy hoạch

Bạn nên tìm hiểu ngôi nhà, thửa đất định mua có đang nằm trong quy hoạch hay dự án nào hay không. Nếu chỉ nhìn hồ sơ, giấy tờ sổ đỏ, thậm chí khi đã tra cứu ở văn phòng công chứng (VPCC) thì bạn cũng không thể nắm hết thông tin nhà đất bạn đang định mua.

Người bán nhà hoặc người môi giới có thể không cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực, thậm chí có những trường hợp bản thân người bán cũng không biết được nhà, đất của mình nằm trong quy hoạch (do quy hoạch treo từ cách đây quá lâu).

Về nguyên tắc, bạn sẽ không được chuyển nhượng, mua bán nếu nhà, đất nằm trong quy hoạch. Nếu không có đầy đủ thông tin, bạn dễ gặp trường hợp làm hợp đồng công chứng, trả tiền xong mới phát hiện không thể làm thủ tục sang tên được.

Phương án lúc này là cần mang bản photo sổ đỏ đến bộ phận một cửa của UBND quận, huyện nơi có nhà, đất đó để hỏi thông tin. Sau đó, bộ phận một cửa hoặc là sẽ hướng dẫn và nhận hồ sơ của bạn, hoặc sẽ hướng dẫn bạn đến bộ phận phụ trách cung cấp cho bạn thông tin quy hoạch đó.

Phương hướng giải quyết này tùy thuộc cách quản lý của từng UBND, bởi có một số nơi còn lập riêng một bộ phận chuyên trả lời thông tin quy hoạch, dự án cho người dân.

Thông tin về tranh chấp

Đối với những vụ tranh chấp lớn, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt thông tin bằng nhiều cách khác nhau như thăm hỏi địa phương, tìm kiếm thông tin trên internet, truyền hình, hoặc thậm chí thấy những thông tin tranh chấp đó trên cơ sở dữ liệu của VPCC.

Nhưng những tranh chấp nhỏ, tranh chấp “ngầm” thì rất khó thấy. Chẳng hạn, tranh chấp lối đi, hàng rào, đường thoát nước…với hàng xóm, hoặc có khi chỉ là “nhìn mặt thấy ghét”. Những loại tranh chấp này sẽ hơi khó tìm hiểu, cần chịu khó hỏi thông tin từ hàng xóm xung quanh căn nhà hay thửa đất bạn định mua. Ngoài ra, bạn cũng có thể hỏi UBND phường, xã nơi có đất thông tin về các tranh chấp này.

Thông tin vay nợ thế chấp

Nếu thửa đất có sổ đỏ đã được thế chấp ngân hàng thì nhận biết bằng cách xem ở bìa 4 (hoặc bìa 3) của sổ đỏ sẽ thấy thông tin thế chấp, hoặc đính kèm 1 tờ giấy riêng ghi thông tin thế chấp, giữa tờ này và sổ đỏ có đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký đất đai. Trường hợp người bán muốn giấu thông tin thế chấp, họ sẽ gỡ tờ đó ra, khi quan sát sẽ thấy ở 1 góc, cạnh nào đó của sổ đỏ chỉ có 1 nửa dấu giáp lai, trường hợp này tuy hiếm nhưng không phải không có.

Ngoài ra, thông tin về thế chấp ngân hàng cũng có thể tra cứu được ở các VPCC thông qua bản photo sổ đỏ, thông thường việc tra cứu này là miễn phí. Tuy nhiên, những trường hợp có thể tra cứu là hình thức thế chấp qua ngân hàng, nếu thế chấp cho cá nhân hoặc các tổ chức cho vay “nóng”, vay “lãi cao” thì việc truy tìm nguồn gốc đất sẽ rất khó khăn.

Trên thực tế, việc dùng sổ đỏ thế chấp để vay nóng, vay lãi cao cho dù có hiệu lực hay vô hiệu cũng đều ảnh hưởng lớn đến việc mua và sử dụng nhà, đất. Đặc biệt là khi người bán không chỉ thế chấp ở một nơi mà có thể là nhiều nơi. Vì vậy, bạn cũng nên lưu ý điều này.

Tìm hiểu thông tin người bán, người mua

Nếu người bán là chính chủ, ngoài việc tìm hiểu các thông tin liên quan đến thế chấp hay tranh chấp, khi bạn tiếp xúc và trao đổi sẽ cảm nhận được độ đáng tin cậy và trung thực của họ. Nếu đánh giá đúng về tính cách và bản chất của người bán, điều này sẽ giúp ích cho bạn trong việc trả giá nhiều hơn là đánh giá tính pháp lý.

Nếu người bán hoặc người mua là một môi giới, là người trung gian giao dịch sản phẩm với bạn, bạn cũng không cần quá quan trọng việc người trung gian môi giới đó là cá nhân hay nhân viên của công ty bất động sản. Nhiều cá nhân môi giới mát tay và có chi phí thấp hơn công ty bất động sản. Hơn nữa, công ty bất động sản dù sao cũng là một pháp nhân nên có thể giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn.

Ngoài ra, nếu được nên tìm hiểu thông tin đời sống cá nhân người bán hoặc người mua, có thể từ vợ, chồng, con, người thân của họ hoặc hỏi những người hàng xóm,…Việc này có thể giúp hạn chế rủi ro, nhưng phần lớn tùy thuộc vào sự nhạy bén và một chút may mắn của bạn nữa.

Chuẩn bị giấy tờ công chứng

Thông thường, việc tìm VPCC sẽ do một bên đảm nhận, theo thỏa thuận trước của các bên. Khi đã chọn được VPCC, bạn có thể đến trực tiếp hoặc nếu không có thời gian thì gọi điện thoại để tư vấn và tham khảo về hướng dẫn các giấy tờ cần chuẩn bị nhằm thực hiện giao dịch mua, bán.

Khi ký hợp đồng công chứng, các VPCC sẽ kiểm tra toàn bộ giấy tờ gốc của các bên. Như vậy, các bên cũng có thể yên tâm khi có các công chứng viên trợ giúp việc kiểm tra giấy tờ thật, giả.

Các giấy tờ cần thiết cho thủ tục mua bán nhà, đất gồm:

Các giấy tờ cần thiết cho thủ tục sang tên sổ đỏ gồm:

Sau khi chuẩn bị xong các loại giấy tờ trên, bạn có thể mang trước một bộ các giấy tờ photo đến VPCC để kiểm tra và tư vấn thêm nếu cần sửa hay bổ sung.

Sau khi VPCC thông báo giấy tờ đầy đủ và hợp pháp, lúc này, bạn có thể hẹn ngày ký hợp đồng công chứng.

Ký hợp đồng, giao tiền, giao giấy tờ và sổ đỏ gốc

Hai bên đến VPCC ký và công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng. Sau khi ký xong thì về lý thuyết, giao dịch đã hoàn thành và có hiệu lực. Tuy nhiên trên thực tế, lúc này đa số bên mua vẫn chưa giao tiền, bên bán vẫn chưa giao giấy tờ sổ đỏ gốc.

Hợp đồng công chứng là căn cứ pháp lý có hiệu lực và quan trọng nhất đối với một giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất, đồng thời cũng là một trong các loại giấy tờ chính để làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Vì vậy, các bên cần phải thận trọng khi giao nhận hợp đồng công chứng khi chưa giao tiền hay giấy tờ sổ đỏ gốc. Trường hợp này bạn có thể tham khảo một số cách sau:

Mỗi bên lấy đủ số bản hợp đồng cho mình nhưng chưa giao tiền và giấy tờ sổ đỏ gốc;

Nhờ VPCC giữ hợp đồng cho đến khi giao tiền, giao giấy tờ xong thì hai bên cùng qua VPCC lấy hợp đồng công chứng;

Sau khi đã thỏa thuận được cách giao hợp đồng công chứng, hai bên cùng nhau ra ngân hàng để bên mua giao tiền và gửi vào tài khoản ngân hàng do bên bán lựa chọn. Đồng thời bên bán nhận tiền và giao sổ đỏ bản gốc cùng các giấy tờ cần thiết cho bên mua.

Sang tên sổ đỏ

Việc sang tên trên VPCC sẽ mang lại một số lợi ích như thủ tục pháp lý được tinh giản, đỡ rườm rà trong khâu bổ sung các giấy tờ còn thiếu bởi tất cả các giấy tờ đã có sẵn ở đó. Hơn nữa, VPCC cũng nắm rõ bạn cần những giấy tờ loại gì và số lượng bản sao cần thiết cho các thủ tục.

Ngoài ra, VPCC còn có khả năng liên hệ với các văn phòng đăng ký đất đai một cách dễ dàng và thuận tiện hơn những nơi khác. Đồng thời, chi phí sang tên cũng sẽ thấp hơn khi bạn làm ở những nơi khác (chẳng hạn như luật sư). Có một số VPCC cũng hợp tác với các luật sư và văn phòng luật sư, vậy nên nhiều trường hợp cũng không khác gì việc bạn thuê dịch vụ của luật sư.

Có một trường hợp đặc biệt nhưng khá phổ biến hiện nay, đó là bạn mua nhà đang bị thế chấp và bạn sẽ phải dùng một phần trong số tiền mua nhà để giải chấp với ngân hàng trước, sau đó mới làm hợp đồng mua bán, chuyển nhượng công chứng chính thức.

Với trường hợp này, ngoài hợp đồng đặt cọc (tùy theo thỏa thuận của các bên), bạn cũng có thể yêu cầu người bán lập hợp đồng hứa bán, hứa chuyển nhượng. Một số VPCC có thể đồng ý công chứng loại hợp đồng này.


MUA BÁN ĐẤT TẠI ĐỒNG NAI

Bán đất Đồng Nai là đội ngũ uy tín về phân tích, đánh giá, cập nhật báng giá đất tại Đồng Nai, chuyên phân phối mua bán đất giá 100 triệu đến 300 triệu phù hợp để đầu tư, trở thành đối tác tin cậy của nhiều khách hàng.

Đang triển khai: Ban Dat Long Khanh