Tìm kiếm bất động sản mà bạn yêu thích

Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 507 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Cẩm Mỹ [slug] => huyen-cam-my [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 510 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Long Thành [slug] => huyen-long-thanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 511 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Nhơn Trạch [slug] => huyen-nhon-trach [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 516 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Tân Phú [slug] => huyen-tan-phu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 512 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Thống Nhất [slug] => huyen-thong-nhat [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 513 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Trảng Bom [slug] => huyen-trang-bom [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 514 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Vĩnh Cửu [slug] => huyen-vinh-cuu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 515 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Xuân Lộc [slug] => huyen-xuan-loc [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 508 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Định Quán [slug] => huyen-dinh-quan [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 506 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Biên Hòa [slug] => thanh-pho-bien-hoa [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 509 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Long Khánh [slug] => thanh-pho-long-khanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 533 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bảo Vinh [slug] => phuong-bao-vinh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 535 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bàu Sen [slug] => phuong-bau-sen [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 539 [parent_id] => 509 [title] => Phường Phú Bình [slug] => phuong-phu-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 540 [parent_id] => 509 [title] => Phường Suối Tre [slug] => phuong-suoi-tre [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 541 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân An [slug] => phuong-xuan-an [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 542 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Bình [slug] => phuong-xuan-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 543 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân hòa [slug] => phuong-xuan-hoa [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 544 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Lập [slug] => phuong-xuan-lap [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 545 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Tân [slug] => phuong-xuan-tan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 546 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Thanh [slug] => phuong-xuan-thanh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 547 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Trung [slug] => phuong-xuan-trung [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [11] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 532 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bảo Quang [slug] => xa-bao-quan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [12] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 536 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bàu Trâm [slug] => xa-bau-tram [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [13] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 537 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bình Lộc [slug] => xa-binh-loc [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [14] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 538 [parent_id] => 509 [title] => Xã Hàng Gòn [slug] => xa-hang-gon [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) )

Bán đất Long Khánh Đồng Nai giá rẻ, sổ hồng chính chủ

Mua bán đất Long Khánh theo diện tích, giá bán, địa điểm, hướng, đầy đủ, cập nhật nhất.

Bán đất ấp 18 gia đình, Bảo Quang, Long Khánh 4454m2
Bán đất ấp 18 gia đình, Bảo Quang, Long Khánh 4454m2
Ấp 18 Gia Đình, Bảo Quang, Long Khánh
Giá:3.15 Tỷ
Đất đồng nai, Long Khánh, Xuân Lập 1875m2 giá 1.9 tỷ
Đất đồng nai, Long Khánh, Xuân Lập 1875m2 giá 1.9 tỷ
Cầu Be, Xuân Lập. Long Khánh
Giá:1.9 Tỷ
Bán đất Long Khánh,phường Xuân Hòa 101m2 giá 1.6 tỷ
Bán đất Long Khánh,phường Xuân Hòa 101m2 giá 1.6 tỷ
KP5, Xuân Hòa, Long Khánh
Giá:1.6 Tỷ
Bán đất phường Bảo Vinh 1028m2 giá 2.5 tỷ
Bán đất phường Bảo Vinh 1028m2 giá 2.5 tỷ
Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:2.5 Tỷ
Bán đất Bình Lộc, Long Khánh 8100m2 giá 900/ sào
Bán đất Bình Lộc, Long Khánh 8100m2 giá 900/ sào
ấp 4, Bình Lộc, Long Khánh
Giá:7.2 Tỷ
Bán đất phường Xuân Tân, Long Khánh 500m2 giá 1.7 tỷ
Bán đất phường Xuân Tân, Long Khánh 500m2 giá 1.7 tỷ
Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:1.7 Tỷ
Bán đất Xuân Lập, Long Khánh 597 m2,20m mặt tiền
Bán đất Xuân Lập, Long Khánh 597 m2,20m mặt tiền
KP Phú Mỹ, Xuân Lập, Long Khánh
Giá:2.5 Tỷ
Bán đất Xuân Lập, Long Khánh 1214 m2, 2 mặt tiền nhựa
Bán đất Xuân Lập, Long Khánh 1214 m2, 2 mặt tiền nhựa
KP Phú Mỹ, Xuân Lập, Long Khánh
Giá:5.5 Tỷ
Bán đất Xuân Lập. Long Khánh 6573m2 giá 2.5 tỷ/ sào
Bán đất Xuân Lập. Long Khánh 6573m2 giá 2.5 tỷ/ sào
Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:16.45 Tỷ
Bán đất Xuân Lập, Long Khánh 2663m2 có 40m mặt tiền
Bán đất Xuân Lập, Long Khánh 2663m2 có 40m mặt tiền
Ấp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh
Giá:4.15 Tỷ
Bán đất xã Hàng Gòn, Long Khánh 2379m2 cách nhựa 50m.
Bán đất xã Hàng Gòn, Long Khánh 2379m2 cách nhựa 50m.
Ấp Đồi Rìu, Hàng Gòn, Long Khánh
Giá:4.8 Tỷ
Bán đất xã Hàng Gòn, Long Khánh 1000m2 quy hoạch ODT
Bán đất xã Hàng Gòn, Long Khánh 1000m2 quy hoạch ODT
Ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, Long Khánh
Giá:2.2 Tỷ
Bán đất phường Xuân Tân 124m2 giá 1.15 tỷ
Bán đất phường Xuân Tân 124m2 giá 1.15 tỷ
Ấp Nông Doanh, Xuân Tân, Long Khánh
Giá:1.15 Tỷ
Bán đất xã Bàu Trâm, Long Khánh 1233m2 giá 2.2 tỷ
Bán đất xã Bàu Trâm, Long Khánh 1233m2 giá 2.2 tỷ
Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:2.2 Tỷ
Bán đất Phường Bảo Vinh thổ cư 1152m2 giá 10 tỷ
Bán đất Phường Bảo Vinh thổ cư 1152m2 giá 10 tỷ
Thành Thái, Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:10 Tỷ
Bán đất phường Xuân Tân, Long Khánh 15151m2
Bán đất phường Xuân Tân, Long Khánh 15151m2
Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:21 Tỷ
Bán đất Xuân Tân, Long Khánh 2 mẫu giá 43 tỷ
Bán đất Xuân Tân, Long Khánh 2 mẫu giá 43 tỷ
Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:43 Tỷ
Bán đất Long Khánh Bàu Sen 8494m2 26m đường nhựa
Bán đất Long Khánh Bàu Sen 8494m2 26m đường nhựa
Bàu Sen, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:18 Tỷ
Bán đất Long Khánh Bàu Sen 862m2 giá 2.3 tỷ
Bán đất Long Khánh Bàu Sen 862m2 giá 2.3 tỷ
Núi Đỏ,Bàu Sen, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:2.3 Tỷ
Bán đất Long Khánh phường Bàu Sen , Ấp Núi Đỏ 850 triệu/ sào
Bán đất Long Khánh phường Bàu Sen , Ấp Núi Đỏ 850 triệu/ sào
Bàu Sen, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:850 Triệu
Bán đất Bảo Vinh, Long Khánh 2400m2 giá 3.2 tỷ
Bán đất Bảo Vinh, Long Khánh 2400m2 giá 3.2 tỷ
Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:3.2 Tỷ
Bán đất phường Phú Bình, Long Khánh 334m2 giá 4.8 tỷ
Bán đất phường Phú Bình, Long Khánh 334m2 giá 4.8 tỷ
Phú Bình, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:4.8 Tỷ
Bán đất phường Xuân Tân, Long Khánh 2283m2 giá 24 tỷ
Bán đất phường Xuân Tân, Long Khánh 2283m2 giá 24 tỷ
Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:24 Tỷ

Được quy hoạch và trên đà hoàn thành. Và trong bài viết này chúng tôi sẽ tiến hành phân tích sức nóng của thị trường bất động sản Long Khánh cũng như mức giá cụ thể của từng khu vực hiện nay cập nhật giá bán đất long khánh tại tất cả các phường. Bạn hãy cùng tham khảo nhé.

Tổng quan thị trường Nhà Đất Long Khánh, Đồng Nai

bất động sản long khánh

Từ năm 2019 Thị Xã Long Khánh chính thức được lên Thành Phố Long Khánh trực thuộc tỉnh Đồng Nai.

Gồm có 15 phường và xã gồm :  Phường Xuân Thanh , Phường Xuân Trung, Phường Xuân Bình , Phường Phú Bình , Phường Xuân Hòa , Phường Xuân An , Phường Bảo vinh , Phường Xuân Lập , Phường Suối tre , Phường Xuân Tân , Phường Bàu Sen ,Xã Bảo Quang , Xã Bình Lộc , Xã bàu Trâm , Xã Hàng gòn 

Cũng chính từ lúc đó chúng ta thấy rõ được sự hồi sinh, trở mình và tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường bất động sản Long Khánh nơi đây.

Xét về toàn cảnh cơ sở hạ tầng trong năm 2019 và năm 2020 thì không có thay đổi gì nhiều.

Tuy nhiên giá nhà bán ở long khánh tăng lên gấp 2, gấp 3 lần so với những tháng đầu năm. Vậy những lý do gì khiến cho thị trường nhà đất của Long Khánh trở nên hót đến vậy?

Vị Trí Bất Động Sản Ở Tp Long Khánh

Thành Phố Long khánh là địa chỉ được hưởng lợi nhiều nhất trong quá trình quy hoạch đồng bộ của cơ sở hạ tầng khu vực phía nam. Vị Trí Long Khánh sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất của Đồng Nai, không chỉ nằm ngay sát đường cao tốc HCM – Dầu Giây – Long Thành mà nơi đây còn có nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua. Chưa hết việc quy hoạch và xây dựng sân bay long thành chính là đòn bẩy giúp cho giá nhà bán ở Thành Phố Long Khánh bật lên nhanh hơn.

nhà đất long khánh

Ngoài ra Nhà Đất Long Khánh cũng có những bước chuyển biến tích cực như:

Hình thành nhiều công ty môi giới bán đất long khánh làm thị trường sôi động hơn do khu vực tp hcm đang khan dự án bất động sản các công ty nhà đất chú ý khu vực vùng ven để đầu tư như : Đồng nai , binh dương , bình phước , long an… .

Khu công nghiệp Long Khánh đã tiến hành mở rộng lên đến hơn 50 ha tại Bình Lộc.

Với những chuyển biến tích cực từ cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý, quy hoạch thành phố long khánh… đã khiến cho mức giá bán nhà ở Tp Long khánh tăng lên chóng mặt. Vậy mức bất động sản giá cụ thể của từng khu vực tại Long khánh như thế nào? Bạn hãy đọc tiếp bài viết dưới đây nhé.

Tình hình mức giá bán đất Tp Long Khánh

Thị trường bất động sản Đồng Nai nói chung và Thành Phố Long khánh nói riêng đang sắm cho mình sức bật mạnh mẽ từ các đòn bẩy như cầu cát lái, Sân bay long thành… Ngoài ra kể từ khi Long khánh lên Thành Phố, khu công Long Khánh được nâng cấp và mở rộng thêm 500 ha tại Bình Lộc thì mức giá bán nhà đất tại đây cũng tăng lên chóng mặt

nhà bán ở long khánh

Theo phân tích của các chuyên gia mức giá nhà đất long khánh tại các xã Quang, Bình Lộc, Hàng trước đây nằm ở mức 1 đến 2 tỷ đồng/ha giờ đã đội lên đến 10, 12 tỷ đồng. Mặc dù cơn sốt đất xuất hiện trên diện rộng khắp các huyện của Đồng Nai như Xuân Lộc, Long khánh, Nhơn Trạch… Tuy nhiên Thành Phố Long khánh mang đến cơn sốt dai dẳng nhất và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể mức giá bán nhà đất tại các vùng khác nhau của TP Long khánh tại các địa điểm :  

Tại các  Phường Xuân An , Phường Xuân Trung, Phường Xuân Bình , Phường Phú Bình , Phường Xuân Hòa , Phường Xuân Thanh , Phường Bảo vinh , Phường Xuân Lập , Phường Suối tre , Phường Xuân Tân , Phường Bàu Sen ,Xã Hàng Hòn , Xã Bình Lộc , Xã bàu Trâm , Xã Bảo Quang có mức giá bất động sản tăng giá đều trong quá trình qui hoạch mới TP Long Khánh.

Thị trường bất động sản Long Khánh mỏ vàng mới cho các nhà đầu tư

Thành phố Long khánh đang trong quá trình quỳnh qui hoạch tổng thể rõ ràng

Có thể nhận thấy chưa bao giờ thị trường nhà đất tại Long Khánh lại có sức nóng và trở nên sôi động giống như thời điểm hiện tại. Trong mấy tháng đầu năm 2020 bất động sản trên cả nước bị đóng băng khá nhiều do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch covid, tuy nhiên tại Long Khánh các giao dịch bán đất long khánh vẫn vô cùng sôi nổi.

Nếu như trước đây mỗi tháng tại toàn thành phố lượng hồ sơ mua bán nhà đất ở Long Khánh công chứng chỉ có mấy trăm bộ thì nay có những tháng lên đến 2800 bộ hồ sơ và con số vẫn đang tăng dần theo thời gian. Người dân, các nhà đầu tư vẫn nườm nượp đổ đi mua đất, mua nhà mặc cho mức giá tăng chóng mặt theo từng ngày.

Theo các chuyên gia nhận định giá nhà bán ở Long Khánh chính là “Mỏ Vàng” để các nhà đầu tư sinh lời. Vì thị trường BĐS Đồng Nai nói chung và Long Khánh nói riêng đang trên đà chuyển mình rất mạnh mẽ. Việc xây dựng đô thị sân bay Long Thành cùng quy hoạch hàng loạt hạ tầng giao thông trọng điểm giúp tạo đòn bẩy để nâng nền kinh tế cũng như giá nhà đất long khánh đây lên rất nhanh.

So với những năm 2017, 2018 mức giá bán nhà đất tại Long Khánh hiện nay đã tăng lên đến 200% đến 300%. Mức giá này theo đánh giá sẽ tiếp tục tăng và sẽ tăng nhanh hơn nữa khi các tiện ích, hạ tầng giao thông, sân bay Long Thành được hoàn thành. Đặc biệt hơn quỹ đất tại Long Khánh hiện nay rất đa dạng và vô cùng lớn để chúng ta lựa chọn đầu tư và rót tiền và đây.

Bán đất long khánh tại các địa điểm : Phường Xuân An , Phường Xuân Trung, Phường Xuân Bình , Phường Phú Bình , Phường Xuân Hòa , Phường Xuân Thanh , Phường Bảo vinh , Phường Xuân Lập , Phường Suối tre , Phường Xuân Tân , Phường Bàu Sen ,Xã Hàng Hòn , Xã Bình Lộc , Xã bàu Trâm , Xã Bảo Quang giá bán đất nền , đất vườn , đặc biệt thay đổi theo từng khu vực trung tâm thành phố long khánh nằm tại phường xuân trung và xuân an , nơi có lượng dân cư đông đúc có lượng giao dịch bất động sản ở tp long khánh là nhiều nhất.

Bảng giá bán đất tại các phường của Tp Long Khánh

Giá bán Nhà Đất tại Phường Xuân Thanh, TP Long khánh

Mặc dù đây chưa phải là vị trí đắc địa, phân khúc chủ lực của bất động sản Long khánh nhưng thị phần nhà đất cũng như mức giá bán bất động sản tại phường xuân thành cũng khá cao. Mức giá bán nhà đất tại Xuân Thanh được ghi nhận là tăng giá ngày một.

Nếu như giai đoạn trước đây giá đất tại  Xuân Thanh thường nhắm đến các căn hộ nguyên căn để sinh sống lâu năm thì giờ khách hàng hướng đến các dự án nhà đất, nhà phố nhiều hơn. Những dự án bất động sản được bán ra không đơn thuần là mua để ở nữa mà chủ đầu tư mua để sinh lời, đầu tư.

Tùy theo từng khu vực, vị trí, diện tích, tiện ích nội, ngoại khu mà giá bán bất động sản ở Xuân thanh có sự dao động nhất định. Cụ thể như sau:

Tuy nhiên mức giá này quý khách hàng có thể sử dụng để tham khảo vì giá bất động sản tại long khánh đang có tốc độ tăng giá khá nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Giá bán nhà đất tại Phường Xuân Trung, TP Long khánh

Phường xuân Trung có diện tích khá nhỏ chỉ từ 1km2 nằm ngay trên trục đường chính của Hồ Xuân Hương. Nơi đây có mật độ dân cư dày đặc, tiện ích hoàn thiện và là khu vực có tốc độ phát triển khá nhanh. Vì vậy mức giá bán nhà đất tại Phường Xuân Trung, Thành Phố Long khánh cũng khá cao, cụ thể như sau:

Giá bán nhà đất tại Phường Xuân Bình, TP Long khánh

Tại Long Bình trong thời gian từ năm 2019 đến nửa đầu năm 2020 thị trường nhà đất vô cùng sôi động. Các căn nhà, đất nền được giao dịch rất lớn tăng nhiều lần so với năm 2018. Nhờ vị trí trung tâm mà mức giá nhà đất tại đây cũng tăng lên nhanh chóng cụ thể như sau:

Mức giá nhà đất tại phường Phú Bình

Phường Phú Bình có vị trí nằm ngay trên trục đường Quốc lộ 1A với hệ thống giao thông thuận lợi, mật độ dân cư đông đúc, mật độ xây dựng cao cũng như mật độ mảng xanh vô cùng lớn. Tại đây sở hữu công viên xanh hòa bình rộng lớn, chợ phú bình đông đúc, cơ quan công an nằm ngay ở đây cùng nhiều tiện ích được tích hợp tại đây.

Giá bán nhà đất tại Phường Xuân Hòa, TP Long khánh

Vị trí Phường Xuân Hòa, Tp Long khánh nằm ngay trên trục đường chính của Hùng Vương khu trung tâm giao thương của thành phố. có 3 con đường huyết mạch kết nối  Tp Long khánh. Nơi đây tập trung nhiều tiện ích như Ngân Hàng,khu vui chơi , siêu thị , chợ  các quán cafe ngon và có view đẹp nhất nhì Thành Phố.

Mức giá bán nhà đất tại Phường Xuân An, Thành Phố Long khánh

Phường Xuân An chính là khu vực trung tâm của Thành Phố Long Khánh, Đồng nai. Bạn có thể dễ dàng nhận biết Xuân An qua trục giao thông vòng xoáy trung tâm, các hệ thống tiện ích đình đám như khu công viên giải trí, khu ăn uống, cafe đình đám của cả thành phố, nơi tập trung các khu vui chơi cũng như phố đi bộ của Long Khánh.

Với mật độ dân cư cao, mật độ xây dựng cao nhưng mật độ mảng xanh lại vô cùng lớn. Xuân An chính là địa điểm được đông đảo bạn trẻ yêu thích bậc nhất hiện nay vì hệ thống tiện ích đa dạng, ngon, đẹp và phố đi bộ long khánh chính là điểm sáng về văn hóa của cả thành Phố Long khánh. Vì vậy mức giá bán bất động sản tp long khánh ở đây có giá nhỉnh hơn so với các khu vực còn lại cụ thể như sau:

Giá bán bất động sản Long Khánh tại Phường Bảo Vinh, TP Long khánh

Phường Bảo Vinh là phường có diện tích lớn nhất tại Thành Phố Long khánh và nơi đây được xem như mỏ vàng để các nhà đầu tư tìm đến vì các khoảng không về đất nền, đất vườn, đất ruộng, nhà ở… còn rất nhiều. Chính vì vậy mà Phường Bảo Vinh kề bên khu công nghiệp suối tre và bảo vinh hiện nay đang có lượng giao dịch bất động sản cao bậc nhất tại Long khánh hiện nay.

Giá bất động sản tại phường bảo vinh đang có mức giá tăng trưởng tốt biệt thự tại phường bảo vinh đang được khách hàng yêu thích thiên nhiên rộng lớn có diện tích từ : 1000 – 2000 m2 đang có mức giá 3 – 5 tỷ

Dự án khu nhà ở xã hội phường bảo vinh chuẩn bị mở bán trong năm 2021 tiềm năng làm thị trường bất động sản tăng mạnh 

Giá bán bất động sản tại Phường Xuân Lập, TP Long khánh

Phường Xuân Lập chính là cửa ngõ của thành phố Long Khánh, nơi đây nổi tiếng với những vựa trái cây có quy mô và diện tích lớn. Tại đây hầu hết quỹ đất đều là đất nông nghiệp nên giá bán bất động sản ở đây thường nằm ở mức trung bình và chưa ổn định.

Giá bán bất động sản Long Khánh tại Phường Tân Xuân, TP Long khánh

Nếu như Phường Xuân Lập được coi là cửa ngõ đầu của Long Khánh thì Tân Xuân lại chính là cửa ngõ cuối đi vào Long Khánh. Phường Tân Xuân tọa lạc ở trục chính giao thông của thành phố, nơi có mật độ dân cư khá đông đúc và cuộc sống sầm uất. Thời gian gần đây thị trường bất động sản tại đây có những bước nhảy vọt rõ rệt và giá bán được đẩy lên khá cao.

Giá bán nhà đất tại phường Bàu Sen, Thành Phố Long Khánh

Quỹ đất của phường Bàu Sen thuộc trong diện phát triển công – nông nghiệp. Vì vậy nơi đây có mật độ dân số khá cao nhưng không đồng đều. Đặc biệt Bàu Sen nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng, khu tham quan du lịch, các vườn cây ăn quả…

Nhìn chung mức giá bán bất động sản ở Phường Bàu sen, Long Khánh khá ổn định và khá mềm so với các vị trí trung tâm. Cụ thể như đất nền tại đây có giá dao động từ 600 đến 800 triệu. Mức giá bán nhà phố tại Bàu Sen có giá từ 6 đến 10 triệu/m2.

Giá Nhà Bán Ở Long Khánh Tại Phường suối Trẻ 

Phường suối tre kề bên phường bảo vinh là khu phát triển kinh tế mới của tp long khanh nơi giao thương kinh tế công nghiệp nơi nhà phát khu công nghiệp phát triển vô hình làm thị trường nhà đất quang khu vực suối tre có mức giá đất biến động sản biến động nhanh

Giá bán nhà đất Long Khánh tại xã Bảo Quang

Có thể nói Xã Bảo Quang là địa điểm được rất nhiều chủ đầu tư nhòm ngó trong thời gian vừa qua. Nơi đây được kết nối với rất nhiều trục đường lớn như đường Hàm Nghi, Đường Ngô Quyền, Đường Nguyễn Trung Trực…Ngoài Bảo Quang đang trong quá trình phân tách đô thị mới, quỹ đất còn rất nhiều và giá cả lại khá mềm so với các vùng còn lại.

Nhìn chung giá bán nhà đất tại Bảo Quang dao động từ 300 đến 500 triệu đồng/nền 100m2 vẫn còn thấp so với thị trường 

Giá nhà đất Tại Bàu Trâm, Long Khánh

Thị trường bất động sản Long Khánh Tại phường , Long Khánh là nơi tập trung khá nhiều địa điểm du lịch, nghĩ dưỡng, các mảng xanh rộng lớn, các vườn lan, vườn cây cảnh nổi tiếng… Tại đây quỹ đất còn khá nhiều và có số hồ sơ giao dịch hàng tháng khá nhiều với mức độ ngày càng tăng cao.

Giá bán đất tại Bàu Trâm dao động từ 600 đến 700 triệu đồng/nền. Trong khi đó giá bán đất vườn, đất nông nghiệp thì dao động từ 1 đến 2 tỷ đồng/1000m2.

Giá bán bất động sản tại Bình Lộc

Bình Lộc hiện nay đang có tốc độ phát triển nhanh, nơi đây tập trung các khu công nghiệp long khánh nên dân cư tập trung tại đây rất đông đúc. Tuy nhiên quỹ đất tại đây còn khá lớn để các nhà đầu tư lựa chọn. Mức giá nhà đất tại đây cũng khá mềm chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng/m2 đối với đất tại khu công nghiệp và đất nền dao động từ 300 đến 600 triệu đồng/nền 100m2. Còn đối với nhà ở mức giá bán dao động từ 3 triệu đến 10 triệu đồng/m2 tùy vị trí bạn lựa chọn.

CHUYÊN TƯ VẤN, MUA BÁN ĐẤT TẠI ĐỒNG NAI

Mua bán đất Đồng Nai. Đất nền dự án , đất thổ cư Đồng Nai giá rẻ. Tin tức bất động sản Đồng Nai. Mua bán đất Đồng Nai giá từ 100 triệu đến 300 triệu , bất động sản đồng nai giá rẻ.

Khu vực đang triển khai: Bán đất Long Khánh