Tìm kiếm bất động sản mà bạn yêu thích

Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 507 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Cẩm Mỹ [slug] => huyen-cam-my [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 510 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Long Thành [slug] => huyen-long-thanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 511 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Nhơn Trạch [slug] => huyen-nhon-trach [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 516 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Tân Phú [slug] => huyen-tan-phu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 512 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Thống Nhất [slug] => huyen-thong-nhat [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 513 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Trảng Bom [slug] => huyen-trang-bom [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 514 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Vĩnh Cửu [slug] => huyen-vinh-cuu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 515 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Xuân Lộc [slug] => huyen-xuan-loc [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 508 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Định Quán [slug] => huyen-dinh-quan [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 506 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Biên Hòa [slug] => thanh-pho-bien-hoa [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 509 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Long Khánh [slug] => thanh-pho-long-khanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 533 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bảo Vinh [slug] => phuong-bao-vinh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 535 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bàu Sen [slug] => phuong-bau-sen [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 539 [parent_id] => 509 [title] => Phường Phú Bình [slug] => phuong-phu-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 540 [parent_id] => 509 [title] => Phường Suối Tre [slug] => phuong-suoi-tre [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 541 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân An [slug] => phuong-xuan-an [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 542 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Bình [slug] => phuong-xuan-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 543 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân hòa [slug] => phuong-xuan-hoa [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 544 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Lập [slug] => phuong-xuan-lap [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 545 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Tân [slug] => phuong-xuan-tan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 546 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Thanh [slug] => phuong-xuan-thanh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 547 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Trung [slug] => phuong-xuan-trung [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [11] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 532 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bảo Quang [slug] => xa-bao-quan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [12] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 536 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bàu Trâm [slug] => xa-bau-tram [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [13] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 537 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bình Lộc [slug] => xa-binh-loc [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [14] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 538 [parent_id] => 509 [title] => Xã Hàng Gòn [slug] => xa-hang-gon [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) )

Bán đất tại Xã Bàu Trâm Đồng Nai

1.3 ha chôm chôm, Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh 
1.3 ha chôm chôm, Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh 
Ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:9.2 Tỷ
114m2 Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
114m2 Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:890 Triệu
91m2 MT Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
91m2 MT Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.8 Tỷ
436m2 MT nhựa số 6, Bàu Trâm, Long Khánh
436m2 MT nhựa số 6, Bàu Trâm, Long Khánh
Đường số 6, Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.55 Tỷ
Nhà 117m2 cách Hồ Thị Hương 100m, Bàu Trâm, Long Khánh
Nhà 117m2 cách Hồ Thị Hương 100m, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Hồ Thị Hương, Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:2.1 Tỷ
1036m2 có nhà gỗ, cách Hồ Thị Hương 600m, Bàu Trâm, Long Khánh
1036m2 có nhà gỗ, cách Hồ Thị Hương 600m, Bàu Trâm, Long Khánh
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:7 Tỷ
Nhà 134m2 có 3 phòng ngủ, Bàu Trâm, Long Khánh
Nhà 134m2 có 3 phòng ngủ, Bàu Trâm, Long Khánh
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:2 Tỷ
2021m2 có 80m MT QH đất ở , Bàu Trâm, Long Khánh
2021m2 có 80m MT QH đất ở , Bàu Trâm, Long Khánh
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:4.2 Tỷ
2685m2 cách nhựa 100m, Bàu Trâm, Long Khánh
2685m2 cách nhựa 100m, Bàu Trâm, Long Khánh
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:2.8 Tỷ
2025m2 cách Hồ Thị Hương 600m, Bàu Trâm, Long Khánh
2025m2 cách Hồ Thị Hương 600m, Bàu Trâm, Long Khánh
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:6 Tỷ
5848m2 vườn bưởi, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
5848m2 vườn bưởi, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:4.7 Tỷ
4776m2 MT nhựa số 6, QH đất ở, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
4776m2 MT nhựa số 6, QH đất ở, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:11.4 Tỷ
1233m2 QH đất ở, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
1233m2 QH đất ở, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:3.5 Tỷ
3047 m2 QH đất ở với 132m mặt tiền, Bàu Trâm, Long Khánh
3047 m2 QH đất ở với 132m mặt tiền, Bàu Trâm, Long Khánh
Ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:9 Tỷ
6984m2 Bàu Sầm , Bàu Trâm, Long Khánh
6984m2 Bàu Sầm , Bàu Trâm, Long Khánh
Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:11.2 Tỷ
Bán Đất Long Khánh, Bàu Trâm 132m2
Bán Đất Long Khánh, Bàu Trâm 132m2
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.2 Tỷ
Bán Đất Long Khánh, Bàu Trâm 2685m2 và 2021m2
Bán Đất Long Khánh, Bàu Trâm 2685m2 và 2021m2
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:3.2 Tỷ
Bán Đất Long Khánh, Bàu Trâm 545m2 có 20m mặt nhựa
Bán Đất Long Khánh, Bàu Trâm 545m2 có 20m mặt nhựa
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:2.35 Tỷ
Bán đất Bàu Trâm diện tích 4099m2  giá 1.2 tỷ/sào
Bán đất Bàu Trâm diện tích 4099m2  giá 1.2 tỷ/sào
Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:4.8 Tỷ
183m2 Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh Đã bán
183m2 Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.9 Tỷ
1054m2 QH đất ở, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai Đã bán
1054m2 QH đất ở, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:3.3 Tỷ
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 62862 giá 2.3 tỷ/ sào Đã bán
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 62862 giá 2.3 tỷ/ sào
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:14.45 Tỷ
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 6984m2 giá 2 tỷ/sào Đã bán
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 6984m2 giá 2 tỷ/sào
Ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:14 Tỷ
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 1003m2 giá 1.05 tỷ Đã bán
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 1003m2 giá 1.05 tỷ
Ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.05 Triệu

MUA BÁN ĐẤT TẠI ĐỒNG NAI

Bán đất Đồng Nai là đội ngũ uy tín về phân tích, đánh giá, cập nhật báng giá đất tại Đồng Nai, chuyên phân phối mua bán đất giá 100 triệu đến 300 triệu phù hợp để đầu tư, trở thành đối tác tin cậy của nhiều khách hàng.

Đang triển khai: Ban Dat Long Khanh