Tìm kiếm bất động sản mà bạn yêu thích

Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 507 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Cẩm Mỹ [slug] => huyen-cam-my [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 510 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Long Thành [slug] => huyen-long-thanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 511 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Nhơn Trạch [slug] => huyen-nhon-trach [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 516 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Tân Phú [slug] => huyen-tan-phu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 512 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Thống Nhất [slug] => huyen-thong-nhat [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 513 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Trảng Bom [slug] => huyen-trang-bom [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 514 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Vĩnh Cửu [slug] => huyen-vinh-cuu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 515 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Xuân Lộc [slug] => huyen-xuan-loc [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 508 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Định Quán [slug] => huyen-dinh-quan [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 506 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Biên Hòa [slug] => thanh-pho-bien-hoa [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 509 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Long Khánh [slug] => thanh-pho-long-khanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 533 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bảo Vinh [slug] => phuong-bao-vinh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 535 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bàu Sen [slug] => phuong-bau-sen [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 539 [parent_id] => 509 [title] => Phường Phú Bình [slug] => phuong-phu-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 540 [parent_id] => 509 [title] => Phường Suối Tre [slug] => phuong-suoi-tre [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 541 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân An [slug] => phuong-xuan-an [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 542 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Bình [slug] => phuong-xuan-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 543 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân hòa [slug] => phuong-xuan-hoa [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 544 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Lập [slug] => phuong-xuan-lap [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 545 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Tân [slug] => phuong-xuan-tan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 546 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Thanh [slug] => phuong-xuan-thanh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 547 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Trung [slug] => phuong-xuan-trung [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [11] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 532 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bảo Quang [slug] => xa-bao-quan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [12] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 536 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bàu Trâm [slug] => xa-bau-tram [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [13] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 537 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bình Lộc [slug] => xa-binh-loc [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [14] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 538 [parent_id] => 509 [title] => Xã Hàng Gòn [slug] => xa-hang-gon [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) )

Bán đất tại Xã Bàu Trâm Đồng Nai

150m2 và 130m2 ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, Long Khánh
150m2 và 130m2 ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, Long Khánh
KDC ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.35 Tỷ
Đất 5 x 24 = 120m2 đường số 4, Bàu Trâm, Long Khánh
Đất 5 x 24 = 120m2 đường số 4, Bàu Trâm, Long Khánh
Đường số 4, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.45 Tỷ
Đất 5.5 x 29 = 144m2 đường số 1, Bàu Trâm, Long Khánh
Đất 5.5 x 29 = 144m2 đường số 1, Bàu Trâm, Long Khánh
Đường số 1, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.9 Tỷ
3428m2 giá 4.8 tỷ, ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
3428m2 giá 4.8 tỷ, ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:4.8 Tỷ
2685m2  chỉ 3,2 tỷ, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
2685m2  chỉ 3,2 tỷ, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Hẻm Đường Số 4, Bàu Trâm, Bàu Trâm
Giá:3.2 Tỷ
2MT nhựa 132m2 , Bàu Trâm, Long Khánh
2MT nhựa 132m2 , Bàu Trâm, Long Khánh
Kp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.5 Tỷ
1067m2 thổ cư 100%, Bàu Trâm, Long Khánh
1067m2 thổ cư 100%, Bàu Trâm, Long Khánh
Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:5 Tỷ
1437m2 và 2179m2 MT nhựa, QH đất ở,  Bàu Trâm, Long Khánh
1437m2 và 2179m2 MT nhựa, QH đất ở,  Bàu Trâm, Long Khánh
MT nhựa ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:3.9 Tỷ
100m2 ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
100m2 ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.2 Tỷ
115m2 cách Điểu Xiển chỉ 100m, Bàu Trâm, Long Khánh
115m2 cách Điểu Xiển chỉ 100m, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.05 Tỷ
Nhà 118m2 ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Nhà 118m2 ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.65 Tỷ
2025m2 cách Hồ Thị Hương 600m, Bàu Trâm, Long Khánh
2025m2 cách Hồ Thị Hương 600m, Bàu Trâm, Long Khánh
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:6 Tỷ
600m2 có 3MT đường, Bàu Trâm, Long Khánh Đã bán
600m2 có 3MT đường, Bàu Trâm, Long Khánh
MT nhựa ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.95 Tỷ
2685m2  cách Hồ Thị Hương 2.3 km, Bàu Trâm, Long Khánh Đã bán
2685m2  cách Hồ Thị Hương 2.3 km, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Đường Số 4, Bàu Trâm, Bàu Trâm
Giá:2.8 Tỷ
1079m2 QH đấ ở, Bàu Trâm, Long Khánh Đã bán
1079m2 QH đấ ở, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Đường Số 3, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:3 Tỷ
2342m2 có 41m, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai Đã bán
2342m2 có 41m, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Hẻm Đường Số 4, Bàu Trâm, Bàu Trâm
Giá:3.5 Tỷ
1000m2 có 22m MT QH đất ở, Bàu Trâm, Long Khánh Đã bán
1000m2 có 22m MT QH đất ở, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Đường Số 4, Bàu Trâm, Bàu Trâm
Giá:2.5 Tỷ
1069m2 có 26.8m MT QH đất ở, Bàu Trâm, Long Khánh Đã bán
1069m2 có 26.8m MT QH đất ở, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:3.5 Tỷ
1000m2m2 có 25m MT QH đất ở, Bàu Trâm, Long Khánh Đã bán
1000m2m2 có 25m MT QH đất ở, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:2.9 Tỷ
1787m2 có 43m MT QH đất ở, Bàu Trâm, Long Khánh Đã bán
1787m2 có 43m MT QH đất ở, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:5.7 Tỷ
125m2 cách Điểu Xiển chỉ 100m, Bàu Trâm, Long Khánh Đã bán
125m2 cách Điểu Xiển chỉ 100m, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.25 Tỷ
1000m2 QH đất ở, có 40 MT, Bàu Trâm, Long Khánh Đã bán
1000m2 QH đất ở, có 40 MT, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:4.2 Tỷ
1053m2 QH đất ở, có 39.5m MT, Bàu Trâm, Long Khánh Đã bán
1053m2 QH đất ở, có 39.5m MT, Bàu Trâm, Long Khánh
Hẻm Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:8.2 Tỷ
299m2 MT Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai Đã bán
299m2 MT Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Điểu Xiển, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:5.5 Tỷ

MUA BÁN ĐẤT TẠI ĐỒNG NAI

Bán đất Đồng Nai là đội ngũ uy tín về phân tích, đánh giá, cập nhật báng giá đất tại Đồng Nai, chuyên phân phối mua bán đất giá 100 triệu đến 300 triệu phù hợp để đầu tư, trở thành đối tác tin cậy của nhiều khách hàng.

Đang triển khai: Ban Dat Long Khanh