Tìm kiếm bất động sản mà bạn yêu thích

Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 507 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Cẩm Mỹ [slug] => huyen-cam-my [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 510 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Long Thành [slug] => huyen-long-thanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 511 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Nhơn Trạch [slug] => huyen-nhon-trach [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 516 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Tân Phú [slug] => huyen-tan-phu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 512 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Thống Nhất [slug] => huyen-thong-nhat [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 513 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Trảng Bom [slug] => huyen-trang-bom [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 514 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Vĩnh Cửu [slug] => huyen-vinh-cuu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 515 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Xuân Lộc [slug] => huyen-xuan-loc [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 508 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Định Quán [slug] => huyen-dinh-quan [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 506 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Biên Hòa [slug] => thanh-pho-bien-hoa [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 509 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Long Khánh [slug] => thanh-pho-long-khanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 533 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bảo Vinh [slug] => phuong-bao-vinh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 535 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bàu Sen [slug] => phuong-bau-sen [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 539 [parent_id] => 509 [title] => Phường Phú Bình [slug] => phuong-phu-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 540 [parent_id] => 509 [title] => Phường Suối Tre [slug] => phuong-suoi-tre [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 541 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân An [slug] => phuong-xuan-an [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 542 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Bình [slug] => phuong-xuan-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 543 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân hòa [slug] => phuong-xuan-hoa [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 544 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Lập [slug] => phuong-xuan-lap [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 545 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Tân [slug] => phuong-xuan-tan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 546 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Thanh [slug] => phuong-xuan-thanh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 547 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Trung [slug] => phuong-xuan-trung [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [11] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 532 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bảo Quang [slug] => xa-bao-quan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [12] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 536 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bàu Trâm [slug] => xa-bau-tram [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [13] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 537 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bình Lộc [slug] => xa-binh-loc [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [14] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 538 [parent_id] => 509 [title] => Xã Hàng Gòn [slug] => xa-hang-gon [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) )

Bán đất tại Việt Nam

Bán đất Xuân Lập, Long Khánh 10.747m2 giá 590 triệu/sào
Bán đất Xuân Lập, Long Khánh 10.747m2 giá 590 triệu/sào
Ấp Phú Mỹ, Xuân Lập, Long Khánh
Giá:590 Triệu
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 62862 giá 2.3 tỷ/ sào
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 62862 giá 2.3 tỷ/ sào
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:14.45 Tỷ
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 6984m2 giá 2 tỷ/sào
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 6984m2 giá 2 tỷ/sào
Ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:14 Tỷ
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 1003m2 giá 1.05 tỷ
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 1003m2 giá 1.05 tỷ
Ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.05 Triệu
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 1023m2 mặt tiền nhựa
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 1023m2 mặt tiền nhựa
Ấp Bàu Sầm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:2.3 Tỷ
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 5402m2 giá 1.5 tỷ/ sào
Bán đất Bàu Trâm, Long Khánh 5402m2 giá 1.5 tỷ/ sào
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:8.1 Tỷ
Bán Đất Long Khánh, Bàu Trâm 132m2
Bán Đất Long Khánh, Bàu Trâm 132m2
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.2 Tỷ
Bán Đất Long Khánh, Bàu Trâm 2685m2 và 2021m2
Bán Đất Long Khánh, Bàu Trâm 2685m2 và 2021m2
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:3.2 Tỷ
Bán Đất Long Khánh, Bàu Trâm 545m2 có 20m mặt nhựa
Bán Đất Long Khánh, Bàu Trâm 545m2 có 20m mặt nhựa
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:2.5 Tỷ
Bán Đất Long Khánh, Bàu Trâm 487m2 có 3 mặt tiền
Bán Đất Long Khánh, Bàu Trâm 487m2 có 3 mặt tiền
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:2.35 Tỷ
Bán đất Bảo Quang, Long Khánh 1000m2 giá 900 triệu Đã bán
Bán đất Bảo Quang, Long Khánh 1000m2 giá 900 triệu
Ấp Ruộng Tre, Bảo Quang, Long Khánh
Giá:900 Triệu
Bán đất Bảo Quang, Long Khánh 3007m2 quy hoạch đất ở toàn bộ
Bán đất Bảo Quang, Long Khánh 3007m2 quy hoạch đất ở toàn bộ
Ấp 18 Gia Đình, Bảo Quang, Long Khánh
Giá:6 Tỷ
Đất Đồi Xuân Lập, Long Khánh 2.6 ha, giá 450 triệu/ sào
Đất Đồi Xuân Lập, Long Khánh 2.6 ha, giá 450 triệu/ sào
Ấp Phú Mỹ, Xuân Lập, Long Khánh
Giá:11.7 Tỷ
Đất ấp 3 Bình Lộc, Long Khánh 3591m2 có 120m mặt tiền
Đất ấp 3 Bình Lộc, Long Khánh 3591m2 có 120m mặt tiền
Ấp 3, Bình Lộc, Long Khánh
Giá:8 Tỷ
Đất Đồng Nai  Xuân Lập, Long Khánh 1.3ha giá 570 triệu/ sào
Đất Đồng Nai  Xuân Lập, Long Khánh 1.3ha giá 570 triệu/ sào
Ấp Phú Mỹ, Xuân Lập, Long Khánh
Giá:7.15 Tỷ
Bán đất Hàng Gòn, Long Khánh 1,2 ha giá 7.2 tỷ
Bán đất Hàng Gòn, Long Khánh 1,2 ha giá 7.2 tỷ
ấp Hàng Gòn, Hàng Gòn, Long Khánh
Giá:7.2 Tỷ
Bán đất Hàng Gòn, Long Khánh 1 mẫu, 650 triệu/ sào Đã bán
Bán đất Hàng Gòn, Long Khánh 1 mẫu, 650 triệu/ sào
ấp Hàng Gòn, Hàng Gòn, Long Khánh
Giá:6.5 Tỷ
Bán đất ấp 18 gia đình, Bảo Quang, Long Khánh 4454m2
Bán đất ấp 18 gia đình, Bảo Quang, Long Khánh 4454m2
Ấp 18 Gia Đình, Bảo Quang, Long Khánh
Giá:3.15 Tỷ
Bán đất Đồng Nai, Long Khánh, 9565m2 có 3 mặt tiền đường Đã bán
Bán đất Đồng Nai, Long Khánh, 9565m2 có 3 mặt tiền đường
Ấp Phú Mỹ, Xuân Lập, Long Khánh
Giá:10.5 Tỷ
Bán đất Long Khánh, Hàng Gòn 7945m2 giá 600 triệu/ sào
Bán đất Long Khánh, Hàng Gòn 7945m2 giá 600 triệu/ sào
ấp Hàng Gòn, Hàng Gòn, Long Khánh
Giá:4.8 Tỷ
Bán đất Bình Lộc, Long Khánh 10382m2, có 108m mặt đường
Bán đất Bình Lộc, Long Khánh 10382m2, có 108m mặt đường
Ấp 2, Bình Lộc, Long Khánh
Giá:11.4 Tỷ
Bán đất Bình Lộc, Long Khánh 1000m2, có 13m bê tông Đã bán
Bán đất Bình Lộc, Long Khánh 1000m2, có 13m bê tông
ấp 4, Bình Lộc, Long Khánh
Giá:1.25 Tỷ

CHUYÊN TƯ VẤN, MUA BÁN ĐẤT TẠI ĐỒNG NAI

Mua bán đất Đồng Nai. Đất nền dự án , đất thổ cư Đồng Nai giá rẻ. Tin tức bất động sản Đồng Nai. Mua bán đất Đồng Nai giá từ 100 triệu đến 300 triệu , bất động sản đồng nai giá rẻ.

Khu vực đang triển khai: Bán đất Long Khánh