Tìm kiếm bất động sản mà bạn yêu thích

Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 507 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Cẩm Mỹ [slug] => huyen-cam-my [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 510 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Long Thành [slug] => huyen-long-thanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 511 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Nhơn Trạch [slug] => huyen-nhon-trach [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 516 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Tân Phú [slug] => huyen-tan-phu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 512 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Thống Nhất [slug] => huyen-thong-nhat [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 513 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Trảng Bom [slug] => huyen-trang-bom [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 514 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Vĩnh Cửu [slug] => huyen-vinh-cuu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 515 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Xuân Lộc [slug] => huyen-xuan-loc [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 508 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Định Quán [slug] => huyen-dinh-quan [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 506 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Biên Hòa [slug] => thanh-pho-bien-hoa [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 509 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Long Khánh [slug] => thanh-pho-long-khanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 533 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bảo Vinh [slug] => phuong-bao-vinh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 535 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bàu Sen [slug] => phuong-bau-sen [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 539 [parent_id] => 509 [title] => Phường Phú Bình [slug] => phuong-phu-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 540 [parent_id] => 509 [title] => Phường Suối Tre [slug] => phuong-suoi-tre [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 541 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân An [slug] => phuong-xuan-an [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 542 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Bình [slug] => phuong-xuan-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 543 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân hòa [slug] => phuong-xuan-hoa [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 544 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Lập [slug] => phuong-xuan-lap [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 545 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Tân [slug] => phuong-xuan-tan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 546 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Thanh [slug] => phuong-xuan-thanh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 547 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Trung [slug] => phuong-xuan-trung [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [11] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 532 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bảo Quang [slug] => xa-bao-quan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [12] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 536 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bàu Trâm [slug] => xa-bau-tram [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [13] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 537 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bình Lộc [slug] => xa-binh-loc [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [14] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 538 [parent_id] => 509 [title] => Xã Hàng Gòn [slug] => xa-hang-gon [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) )

Bán nhà tại Việt Nam

Nhà 5x20=99m2 DTXD 110m2 1 trệt 1 lầu, hẻm Ngô Quyền, Bảo Vinh
Nhà 5x20=99m2 DTXD 110m2 1 trệt 1 lầu, hẻm Ngô Quyền, Bảo Vinh
hẻm Ngô Quyền, Bảo Vinh B, Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:2.25 Tỷ
Nhà 5x20=102m2, DTXD: 110m2, giá 2.25 tỷ, hẻm Ngô Quyền, Bảo Vinh
Nhà 5x20=102m2, DTXD: 110m2, giá 2.25 tỷ, hẻm Ngô Quyền, Bảo Vinh
hẻm Ngô Quyền, Bảo Vinh B, Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:2.25 Tỷ
Nhà 70m2 1 trệt , 1 lầu, 3PN, Phú Bình, Long Khánh, Đồng Nai
Nhà 70m2 1 trệt , 1 lầu, 3PN, Phú Bình, Long Khánh, Đồng Nai
Hẻm Lê Hữu Trác, p. Phú Bình, Long Khánh
Giá:1.75 Tỷ
29m x 17.6 = 471m2 có căn nhà cạnh suối, sát đường Cầu Cháy, Long Khánh
29m x 17.6 = 471m2 có căn nhà cạnh suối, sát đường Cầu Cháy, Long Khánh
hẻm Cầu Cháy, Bảo Quang, Long Khánh
Giá:2.5 Tỷ
Nhà 75m2, DTXD 120m2 phường Xuân Thanh, Long Khánh
Nhà 75m2, DTXD 120m2 phường Xuân Thanh, Long Khánh
Hẻm Hoàng Diệu, p. Xuân Thanh, Long Khánh
Giá:1.9 Tỷ
Nhà 325m2 ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, Long Khánh
Nhà 325m2 ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, Long Khánh
ấp Hàng Gòn, Hàng Gòn, Long Khánh
Giá:2.5 Tỷ
Nhà 152m2 hẻm Nguyễn Tri Phương, P. Xuân An, Long Khánh
Nhà 152m2 hẻm Nguyễn Tri Phương, P. Xuân An, Long Khánh
Hẻm Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh
Giá:4.25 Tỷ
353m2 có sẵn dãy phòng trọ, KP Suối Tre, Long Khánh
353m2 có sẵn dãy phòng trọ, KP Suối Tre, Long Khánh
KP Suối Tre, P. Suối Tre, Long Khánh
Giá:7 Tỷ
Nhà KDC trung tâm 6.8x26.3=177m2, Xuân Lập, Long Khánh
Nhà KDC trung tâm 6.8x26.3=177m2, Xuân Lập, Long Khánh
KP trung tâm, Xuân Lập, Long Khánh
Giá:2.3 Tỷ
157m2 giá 2.45 tỷ, Hẻm Trần Nhân Tông, Bảo Vinh, Long Khánh
157m2 giá 2.45 tỷ, Hẻm Trần Nhân Tông, Bảo Vinh, Long Khánh
Hẻm Trần Nhân Tông, Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:2.45 Tỷ
Nhà Bàu Trâm 1.15 tỷ cách Ngô Quyền chỉ 120m
Nhà Bàu Trâm 1.15 tỷ cách Ngô Quyền chỉ 120m
Đường số 1, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.15 Tỷ
Nhà 180m2 cách nhựa 80m, Bàu Sen , Long Khánh
Nhà 180m2 cách nhựa 80m, Bàu Sen , Long Khánh
KP Núi Đỏ, Bàu Sen, Long Khánh
Giá:2.35 Tỷ
Nhà 2MT 235m2 chỉ 3.6 tỷ, p.Bảo Vinh, Long Khánh
Nhà 2MT 235m2 chỉ 3.6 tỷ, p.Bảo Vinh, Long Khánh
Ngô Quyền, Bảo Vinh B, Long Khánh
Giá:3.6 Tỷ
Nhà 174m2 p.Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai
Nhà 174m2 p.Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai
Phạm Thế Hiển, p. Xuân Thanh, Long Khánh
Giá:7.5 Tỷ
Nhà 2MT 146m2 ấp Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Nhà 2MT 146m2 ấp Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Ấp Bàu Trâm, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:2 Tỷ
Nhà 103m2 sau chợ, ấp 1, Bình Lộc, Long Khánh
Nhà 103m2 sau chợ, ấp 1, Bình Lộc, Long Khánh
Ấp 1 , Bình Lộc, Long Khánh
Giá:2.05 Tỷ
Nhà 118m2 hẻm Thành Thái, p. Bảo Vinh, Long Khánh
Nhà 118m2 hẻm Thành Thái, p. Bảo Vinh, Long Khánh
Hẻm Thành Thái, p. Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:2.6 Tỷ
Nhà 124m2 đường Trần Văn Thi p. Xuân Thanh, Long Khánh
Nhà 124m2 đường Trần Văn Thi p. Xuân Thanh, Long Khánh
Trần Văn Thi, p. Xuân Thanh, Long Khánh
Giá:2.55 Tỷ
Nhà 75m2 1 trệt + 1 lầu, Bảo Vinh, Long Khánh
Nhà 75m2 1 trệt + 1 lầu, Bảo Vinh, Long Khánh
hẻm Duy Tân, Bảo Vinh A, Long Khánh
Giá:1.85 Tỷ
107m2 nhà gác lửng, hẻm Duy Tân, Bảo Vinh, Long Khánh
107m2 nhà gác lửng, hẻm Duy Tân, Bảo Vinh, Long Khánh
Hẻm Duy Tân, p. Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:2.15 Tỷ
Nhà 72m2 1 trệt, 1 lầu hẻm Hoàng Văn Thụ, Xuân Thanh, Long Khánh
Nhà 72m2 1 trệt, 1 lầu hẻm Hoàng Văn Thụ, Xuân Thanh, Long Khánh
Hẻm Hoàng Văn Thụ, p. Xuân Thanh, Long khánh
Giá:1.95 Tỷ
6 x 30 = 178m2 nhà phường Xuân An, Long Khánh
6 x 30 = 178m2 nhà phường Xuân An, Long Khánh
Hẻm Thích Quảng Đức, p. Xuân An, Long Khánh
Giá:4.7 Tỷ
Nhà 133m2 khu phố Suối Chồn, Bảo Vinh, Long Khánh
Nhà 133m2 khu phố Suối Chồn, Bảo Vinh, Long Khánh
KP Suối Chồn, Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:2.85 Tỷ
Nhà 65m2 khu phố Ruộng Hời, bảo Vinh, Long Khánh
Nhà 65m2 khu phố Ruộng Hời, bảo Vinh, Long Khánh
Khu phố Ruộng Hời, Bảo Vinh, Long Khánh
Giá:2.5 Tỷ

MUA BÁN ĐẤT TẠI ĐỒNG NAI

Bán đất Đồng Nai là đội ngũ uy tín về phân tích, đánh giá, cập nhật báng giá đất tại Đồng Nai, chuyên phân phối mua bán đất giá 100 triệu đến 300 triệu phù hợp để đầu tư, trở thành đối tác tin cậy của nhiều khách hàng.

Đang triển khai: Ban Dat Long Khanh