Tìm kiếm bất động sản mà bạn yêu thích

Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 507 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Cẩm Mỹ [slug] => huyen-cam-my [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 510 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Long Thành [slug] => huyen-long-thanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 511 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Nhơn Trạch [slug] => huyen-nhon-trach [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 516 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Tân Phú [slug] => huyen-tan-phu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 512 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Thống Nhất [slug] => huyen-thong-nhat [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 513 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Trảng Bom [slug] => huyen-trang-bom [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 514 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Vĩnh Cửu [slug] => huyen-vinh-cuu [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 515 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Xuân Lộc [slug] => huyen-xuan-loc [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 508 [parent_id] => 0 [title] => Huyện Định Quán [slug] => huyen-dinh-quan [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 506 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Biên Hòa [slug] => thanh-pho-bien-hoa [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 509 [parent_id] => 0 [title] => Thành phố Long Khánh [slug] => thanh-pho-long-khanh [province_id] => 271 [created] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [modified] => Cake\I18n\FrozenTime Object ( [time] => 2020-04-13 21:12:54.000000+07:00 [timezone] => Asia/Ho_Chi_Minh [fixedNowTime] => ) [status] => activated [created_by] => 0 [sub] => Array ( [0] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 533 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bảo Vinh [slug] => phuong-bao-vinh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [1] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 535 [parent_id] => 509 [title] => Phường Bàu Sen [slug] => phuong-bau-sen [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [2] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 539 [parent_id] => 509 [title] => Phường Phú Bình [slug] => phuong-phu-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [3] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 540 [parent_id] => 509 [title] => Phường Suối Tre [slug] => phuong-suoi-tre [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [4] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 541 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân An [slug] => phuong-xuan-an [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [5] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 542 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Bình [slug] => phuong-xuan-binh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [6] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 543 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân hòa [slug] => phuong-xuan-hoa [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [7] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 544 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Lập [slug] => phuong-xuan-lap [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [8] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 545 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Tân [slug] => phuong-xuan-tan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [9] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 546 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Thanh [slug] => phuong-xuan-thanh [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [10] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 547 [parent_id] => 509 [title] => Phường Xuân Trung [slug] => phuong-xuan-trung [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [11] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 532 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bảo Quang [slug] => xa-bao-quan [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [12] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 536 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bàu Trâm [slug] => xa-bau-tram [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [13] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 537 [parent_id] => 509 [title] => Xã Bình Lộc [slug] => xa-binh-loc [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) [14] => App\Model\Entity\District Object ( [id] => 538 [parent_id] => 509 [title] => Xã Hàng Gòn [slug] => xa-hang-gon [province_id] => 271 [created] => [modified] => [status] => [created_by] => 0 [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) ) [[new]] => [[accessible]] => Array ( [provinces] => 1 ) [[dirty]] => Array ( [sub] => 1 ) [[original]] => Array ( ) [[virtual]] => Array ( ) [[hasErrors]] => [[errors]] => Array ( ) [[invalid]] => Array ( ) [[repository]] => Districts ) )

Bán đất tại Việt Nam

Bán đất phường Phú Bình, Long Khánh 334m2 giá 4.8 tỷ
Bán đất phường Phú Bình, Long Khánh 334m2 giá 4.8 tỷ
Phú Bình, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:4.8 Tỷ
Bán đất phường Xuân Tân, Long Khánh 2283m2 giá 24 tỷ
Bán đất phường Xuân Tân, Long Khánh 2283m2 giá 24 tỷ
Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:24 Tỷ
Bán đất phường Xuân Tân, Long Khánh 290m2 giá 2.1 tỷ
Bán đất phường Xuân Tân, Long Khánh 290m2 giá 2.1 tỷ
Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:2.1 Tỷ
Bán đất phường Xuân Tân, Long Khánh 697m2 giá 10 tỷ
Bán đất phường Xuân Tân, Long Khánh 697m2 giá 10 tỷ
Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:10 Tỷ
Bán đất xã Bảo Quang , Thọ An 405 m2 giá 2 tỷ
Bán đất xã Bảo Quang , Thọ An 405 m2 giá 2 tỷ
Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:2 Tỷ
Bán đất ấp xã Bảo Quang, ấp Ruộng Tre 2135 m2 giá 5.2 tỷ
Bán đất ấp xã Bảo Quang, ấp Ruộng Tre 2135 m2 giá 5.2 tỷ
Ruộng Tre, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:5.2 Tỷ
Bán đất  xã Bảo Quang, ấp Ruộng Tre 9426m2 giá 900/ sào.
Bán đất xã Bảo Quang, ấp Ruộng Tre 9426m2 giá 900/ sào.
Ruộng Tre, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:900 Triệu
Bán đất xã Xuân Phú, Xuân Lộc 1.5 mẫu giá 480 triệu/ sào
Bán đất xã Xuân Phú, Xuân Lộc 1.5 mẫu giá 480 triệu/ sào
Xuân Phú, Xuân Lộc, Đồng Nai
Giá:480 Triệu
Bán đất Bàu Trâm diện tích 4099m2  giá 1.2 tỷ/sào
Bán đất Bàu Trâm diện tích 4099m2  giá 1.2 tỷ/sào
Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:4.8 Tỷ
Bán đất Bàu Trâm thổ cư 1067m2 giá 4 tỷ Đã bán
Bán đất Bàu Trâm thổ cư 1067m2 giá 4 tỷ
Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:4 Tỷ
Bán đất thổ cư phường Bảo Vinh 83m2 giá 730 triệu Đã bán
Bán đất thổ cư phường Bảo Vinh 83m2 giá 730 triệu
Ruộng Lớn, Ruộng Tre, Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:730 Triệu
Bán đất Thọ An, Bảo Quang 124 m2 giá 500 triệu
Bán đất Thọ An, Bảo Quang 124 m2 giá 500 triệu
Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:500 Triệu
Bán đất Thọ An, Bảo Quang 123 m2 giá 530 triệu
Bán đất Thọ An, Bảo Quang 123 m2 giá 530 triệu
Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:530 Triệu
Bán đất Thọ An, Bảo Quang 140 m2 giá 600 triệu
Bán đất Thọ An, Bảo Quang 140 m2 giá 600 triệu
Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:600 Triệu
Bán đất mặt tiền nhựa Thọ An, Bảo Quang 174m2 giá 1 tỷ
Bán đất mặt tiền nhựa Thọ An, Bảo Quang 174m2 giá 1 tỷ
Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:1 Tỷ
Bán đất Bảo Vinh 345m2 giá 2.7 tỷ phân nền đầu tư
Bán đất Bảo Vinh 345m2 giá 2.7 tỷ phân nền đầu tư
Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:2.7 Tỷ
Bán đất bảo quang 1.1 mẫu giá 800 triệu/ sào có 130m mặt tiền
Bán đất bảo quang 1.1 mẫu giá 800 triệu/ sào có 130m mặt tiền
Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:800 Triệu
Bán đất Bàu Cối, Bảo Quang 4000m2 giá 700 triệu/ sào Đã bán
Bán đất Bàu Cối, Bảo Quang 4000m2 giá 700 triệu/ sào
Bàu Cối, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:700 Triệu
Bán đất xã Bàu Trâm, cách đường Hồ Thị Hương 700m, giá 1.55 tỷ
Bán đất xã Bàu Trâm, cách đường Hồ Thị Hương 700m, giá 1.55 tỷ
Hẻm Hồ Thị Hương, Bàu Trâm, Long Khánh
Giá:1.55 Tỷ
Bán đất Thọ An, Bảo Quang 4000m2 giá 800 triệu/sào Đã bán
Bán đất Thọ An, Bảo Quang 4000m2 giá 800 triệu/sào
Thọ An, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:3.2 Tỷ
Bán đất phường Xuân Hòa 126m2 giá 1.9 tỷ Đã bán
Bán đất phường Xuân Hòa 126m2 giá 1.9 tỷ
hẻm Quang Trung, Xuân Hòa, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:1.9 Tỷ
Bán đất Bảo Quang 541m2 góc 2 mặt tiền, 14m mặt tiền đường nhựa Đã bán
Bán đất Bảo Quang 541m2 góc 2 mặt tiền, 14m mặt tiền đường nhựa
Ấp 18 Gia Đình, Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai
Giá:2.1 Tỷ

CHUYÊN TƯ VẤN, MUA BÁN ĐẤT TẠI ĐỒNG NAI

Mua bán đất Đồng Nai. Đất nền dự án , đất thổ cư Đồng Nai giá rẻ. Tin tức bất động sản Đồng Nai. Mua bán đất Đồng Nai giá từ 100 triệu đến 300 triệu , bất động sản đồng nai giá rẻ.

Khu vực đang triển khai: Bán đất Long Khánh